Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam
 
 
   
  Đào tạo
        Thực tập

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Số: /KH-CĐMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Quảng Nam, ngày tháng 7 năm 2011

KẾ HOẠCH

"Về việc triển khai thực tập tốt nghiệp lớp VH NMTĐ Srêpôk 4A"

Căn cứ kế hoạch giảng dạy lớp VH NMTĐ Srêpôk 4A nghề Vận hành Nhà máy thuỷ điện, nay Nhà trường lập kế hoạch triển khai thực tập tốt nghiệp như sau:

1. Thời gian thực tập:

Từ ngày 01/08/2011 đến 09/09/2011.

2. Địa điểm thực tập:

Tại Nhà máy thuỷ điện Sêsan 3A

3. Giảng viên bàn giao, theo dõi quản lý học viên thực tập:

Thầy Võ Xuân – Trưởng khoa Kỹ thuật cơ sở.

4. Phương tiện đi lại:

- Phòng Tổng hợp bố trí xe đưa đón học viên (20 HV):

+ Thời gian đi: 05h00 ngày 01/08/2011.

+ Thời gian về: 07h00 ngày 09/09/2011.

5. Trang phục, nội qui:

- Mỗi học viên chuẩn bị trang phục ở xưởng thực tập của Trường, bảng tên, giấy bút phục vụ cho quá trình thực tập, viết báo cáo.

- Thực hiện nghiêm túc nội quy, kỷ luật, an toàn lao động tại đơn vị sản xuất.

6. Báo cáo thực tập:

Thực hiện theo quyết định số 708/QĐ-CĐĐLMT ngày 25/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của học sinh sinh viên (có trên Website của Nhà trường: www.cdmt.vn).

7. Thời gian tập trung về trường:

09h00 ngày 12/09/2011, học viên tập trung tại phòng 205G2 để nghe phổ biến kế hoạch thi tốt nghiệp.

Trên đây là kế hoạch thực tập tốt nghiệp của lớp VH NMTĐ Srêpôk 4A, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- P1, P3, K2, K3, K5;

- Lớp VH NMTĐ Srêpôk 4A;

- Lưu: VT, P2.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Bản
Người đăng:  admin

Các thông tin liên quan:
   
 

16/3/2018
Thông báo V/v học lại các học phần khóa K12C, K13C
8/3/2018
Thông báo v/v học lại các học phần các khóa
5/3/2018
Thông báo cấp học bổng du học Nhật Bản
23/2/2018
Thông báo v/v tổ chức học lại, học cải thiện khóa K12C, K13C, K14C, K25T
1/2/2018
Thông báo v/v làm khóa luận tốt nghiệp khóa K12C
QUYẾT ĐỊNH "V/v Ban hành Quy trình tổ chức và mức thu phí học lại, học ghép, học cải thiện"
31/1/2018
Kế hoạch về việc tuyển sinh năm 2018
22/1/2018
Thông báo v/v hướng dẫn SV khóa K12C, K25T đăng ký thực tập tốt nghiệp
18/1/2018
Thông báo kế hoạch HSSV nghỉ Tết Mậu Tuất 2018
11/1/2018
Thông báo điều chỉnh lịch học khóa K13C
4/1/2018
Điểu chỉnh lịch học lớp K26T