Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam


LỊCH THI HỌC KỲ 3 (2015-2016)

LỚP K28TnTĐ1 (XEKAMAN 1)

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG

THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vận hành tua bin nước

07h30

27/8/2015

02 phòng G1

Tự luận

PĐNMĐ & TBA

09h30

01/9/2015

02 phòng G1

Tự luận

Bảo vệ rơ le và TĐH

07h30

07/9/2015

02 phòng G1

Tự luận

Vận hành thiết bị điện

07h00

11/9/2015

02 phòng G1

Tự luận

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG

THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vận hành tua bin nước

07h30

15/9/2015

01 phòng G1

Tự luận

Bảo vệ rơ le và TĐH

07h30

16/9/2015

01 phòng G1

Tự luận

PĐNMĐ & TBA

07h30

17/9/2015

01 phòng G1

Tự luận

Vận hành thiết bị điện

07h30

18/9/2015

01 phòng G1

Tự luận

LỊCH THI HỌC KỲ 2 (2014-2015)

LỚP K28TnTĐ1 (XEKAMAN 1)

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG

THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Nhà máy thủy điện

13h30

04/05/2015

02 phòng G1

Tự luận

Đo lường

13h30

06/05/2015

02 phòng G1

Tự luận

Thủy lực và máy bơm

13h30

08/05/2015

02 phòng G1

Tự luận

Máy điện

13h30

10/05/2015

02 phòng G1

Tự luận

Thiết bị tua bin nước

13h30

12/05/2015

02 phòng G1

Tự luận

Khí cụ điện

13h30

14/05/2015

02 phòng G1

Tự luận

An toàn

13h30

16/05/2015

P. Máy tính

Trắc nghiệm

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG

THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Nhà máy thủy điện

13h30

25/05/2015

01 phòng G1

Tự luận

Đo lường

13h30

26/05/2015

01 phòng G1

Tự luận

Thủy lực và máy bơm

13h30

27/05/2015

01 phòng G1

Tự luận

Máy điện

13h30

28/05/2015

01 phòng G1

Tự luận

Thiết bị tua bin nước

13h30

29/05/2015

01 phòng G1

Tự luận

Khí cụ điện

13h30

01/06/2015

01 phòng G1

Tự luận

An toàn

13h30

02/06/2015

P. Máy tính

Trắc nghiệm


LỊCH THI HỌC KỲ 1 (2014-2015)

LỚP K28TnTĐ1 (XEKAMAN 1)

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG

THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Pháp luật

07h00

22/11/2014

2 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Chính trị

07h00

24/11/2014

2 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Tin học

07h00

26/11/2014

P. máy tính

Thực hành

Tiếng Anh

07h00

28/11/2014

P. máy tính

Trắc nghiệm

Vẽ kỹ thuật

07h00

30/11/2014

2 phòng G1

Tự luận

Cơ kỹ thuật

07h00

02/12/2014

2 phòng G1

Tự luận

Cơ sở kỹ thuật điện

07h00

05/12/2014

2 phòng G1

Tự luận

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG

THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Pháp luật

07h00

22/12/2014

1 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Chính trị

07h00

23/12/2014

1 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Tin học

07h00

24/12/2014

P. máy tính

Thực hành

Tiếng Anh

07h00

25/12/2014

P. máy tính

Trắc nghiệm

Vẽ kỹ thuật

07h00

26/12/2014

1 phòng G1

Tự luận

Cơ kỹ thuật

07h00

29/12/2014

1 phòng G1

Tự luận

Cơ sở kỹ thuật điện

07h00

30/12/2014

1 phòng G1

Tự luận


LỊCH THI HỌC KỲ 2 (2016-2017)

LỚP K25TH

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tin học 2

30

07h30

13/06/2017

P. máy tính

Thực hành

Chính trị 2

45

07h30

16/06/2017

02 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Tiếng Anh 2

45

07h30

20/06/2017

02 phòng G1

Trắc nghiệm (giấy)

Máy điện 1

30

07h30

23/06/2017

02 phòng G1

Tự luận

Kỹ năng giao tiếp

30

07h30

27/06/2017

02 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Đo lường điện

30

07h30

30/06/2017

02 phòng G1

Tự luận

Khí cụ điện

30

07h30

04/07/2017

02 phòng G1

Tự luận

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tin học 2

30

17h10

07/08/2017

P. máy tính

Thực hành

Chính trị 2

45

17h10

08/08/2017

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Tiếng Anh 2

45

17h10

09/08/2017

01 phòng G1

Trắc nghiệm (giấy)

Máy điện 1

30

17h10

10/08/2017

01 phòng G1

Tự luận

Kỹ năng giao tiếp

30

17h10

11/08/2017

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Đo lường điện

30

17h10

14/08/2017

01 phòng G1

Tự luận

Khí cụ điện

30

17h10

15/08/2017

01 phòng G1

Tự luận

LỊCH THI HỌC KỲ 4 (2016-2017)

LỚP K24TH1÷2

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Kinh doanh điện năng

30

07h30

09/05/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

Quản lý sửa chữa lưới điện

30

07h30

12/05/2017

02 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật an toàn

30

07h30

19/05/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

Bảo vệ các phần tử trong HTĐ

30

07h30

23/05/2017

02 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật cao áp

30

07h30

26/05/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

Tự động hóa HTĐ

30

07h30

30/05/2017

02 phòng G1

Tự luận

Vận hành thiết bị điện

30

07h30

02/06/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Kinh doanh điện năng

30

07h30

05/06/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

Quản lý sửa chữa lưới điện

30

07h30

07/06/2017

01 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật an toàn

30

07h30

09/06/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

Bảo vệ các phần tử trong HTĐ

30

07h30

12/06/2017

01 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật cao áp

30

07h30

14/06/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

Tự động hóa HTĐ

30

07h30

15/06/2017

01 phòng G1

Tự luận

Vận hành thiết bị điện

30

07h30

16/06/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

LỊCH THI HỌC KỲ 1 (2016-2017)

LỚP K25TH1÷2

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tin học 1

30

07h30

26/12/2016

02 phòng G2

Thực hành

Chính trị 1

30

07h30

29/12/2016

02 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Pháp luật

30

03/01/2017

Viết thu hoạch

Tiếng Anh 1

45

07h30

06/01/2017

02 phòng G2

Trắc nghiệm (giấy)

Vẽ điện

15

07h30

09/01/2017

02 phòng G2

Tự luận

Mạch điện

60

07h30

12/01/2017

02 phòng G2

Tự luận

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tin học 1

30

17h15

06/02/2017

01 phòng G1

Thực hành

Chính trị 1

30

17h15

08/02/2017

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Pháp luật

30

10/02/2017

Viết thu hoạch

Tiếng Anh 1

45

17h15

13/02/2017

01 phòng G1

Trắc nghiệm (giấy)

Vẽ điện

15

17h15

15/02/2017

01 phòng G1

Tự luận

Mạch điện

60

17h15

17/02/2017

01 phòng G1

Tự luận

LỊCH THI HỌC KỲ 3 (2016-2017)

LỚP K8CHL

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Bảo vệ các phần tử trong hệ thống điện

30

07h30

19/12/2016

1 phòng G2

Tự luận

Nhà máy điện

30

07h30

21/12/2016

P.máy tính

Trắc nghiệm

Bù công suất phản kháng lưới phân phối

30

07h30

23/12/2016

1 phòng G2

Tự luận

SCADA

30

07h30

26/12/2016

1 phòng G2

Tự luận

Tự động hóa HTĐ

30

07h30

28/12/2016

1 phòng G2

Tự luận

Tiếng Anh chuyên ngành

45

07h30

02/01/2017

P.máy tính

Bán trắc nghiệm (giấy)

PLC

45

07h30

06/01/2017

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Bảo vệ các phần tử trong hệ thống điện

30

07h30

09/01/2017

1 phòng G1

Tự luận

Nhà máy điện

30

07h30

10/01/2017

P.máy tính

Trắc nghiệm

Bù công suất phản kháng lưới phân phối

30

07h30

11/01/2017

1 phòng G1

Tự luận

SCADA

30

07h30

12/01/2017

1 phòng G1

Tự luận

Tự động hóa HTĐ

30

07h30

13/01/2017

1 phòng G1

Tự luận

Tiếng Anh chuyên ngành

45

07h30

14/01/2017

P.máy tính

Bán trắc nghiệm (giấy)

PLC

45

07h30

15/01/2017

1 phòng G1

Tự luận (đề mở)

LỊCH THI HỌC KỲ 2 (2015-2016)

LỚP K8CHL

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Toán ứng dụng 2

15h00

09/08/2016

1 phòng G2

Tự luận

Đo lường và cảm biến

15h00

12/08/2016

1 phòng G2

Tự luận

Mạng điện

15h00

16/08/2016

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Điện tử công suất

15h00

19/08/2016

1 phòng G2

Tự luận

Chính trị

15h00

23/08/2016

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Truyền động điện

15h00

26/08/2016

1 phòng G2

Tự luận

Ngắn mạch

15h00

30/08/2016

1 phòng G2

Tự luận

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Toán ứng dụng 2

17h15

05/09/2016

1 phòng G2

Tự luận

Đo lường và cảm biến

17h15

06/09/2016

1 phòng G2

Tự luận

Mạng điện

17h15

07/09/2016

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Điện tử công suất

17h15

08/09/2016

1 phòng G2

Tự luận

Chính trị

17h15

09/09/2016

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Truyền động điện

17h15

12/09/2016

1 phòng G2

Tự luận

Ngắn mạch

17h15

13/09/2016

1 phòng G2

Tự luận

LỊCH THI HỌC KỲ 1 (2015-2016)

LỚP K8CHL

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Toán ứng dụng 1

07h00

22/02/2016

1 phòng G2

Tự luận

Vật lý đại cương

07h00

25/02/2016

P.máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện

07h00

29/02/2016

1 phòng G2

Tự luận

Chính trị

07h00

03/03/2016

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Máy điện

07h00

07/03/2016

1 phòng G2

Tự luận

Cung cấp điện

07h00

10/03/2016

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Tin học

07h00

12/03/2016

P.máy tính

Thực hành

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Toán ứng dụng 1

14h00

21/03/2016

1 phòng G2

Tự luận

Vật lý đại cương

14h00

23/03/2016

P.máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện

14h00

25/03/2016

1 phòng G2

Tự luận

Chính trị

14h00

28/03/2016

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Máy điện

14h00

30/03/2016

1 phòng G2

Tự luận

Cung cấp điện

14h00

01/04/2016

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Tin học

14h00

04/04/2016

P.máy tính

Thực hành

LỊCH THI HỌC KỲ 4 (2016-2017)

LỚP K12CH1÷6

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Kỹ năng mềm

30

07h30

24/06/2017

12 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Điện tử công suất

45

07h30

27/06/2017

12 phòng G1

Tự luận

Đo lường điện

30

07h30

30/06/2017

12 phòng G1

Tự luận

Tiếng Anh chuyên ngành

45

07h30

03/07/2017

12 phòng G1

Bán trắc nghiệm (giấy)

Rơle bảo vệ

30

07h30

06/07/2017

12 phòng G1

Tự luận

Đường lối CM Đảng CSVN

45

08/07/2017

Viết thu hoạch

Cung cấp điện

30

07h30

09/07/2017

12 phòng G1

Tự luận (đề mở)

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Kỹ năng mềm

30

17h15

07/08/2017

02 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Điện tử công suất

45

17h15

08/08/2017

02 phòng G1

Tự luận

Đo lường điện

30

17h15

09/08/2017

02 phòng G1

Tự luận

Tiếng Anh chuyên ngành

45

17h15

10/08/2017

02 phòng G1

Bán trắc nghiệm (giấy)

Rơle bảo vệ

30

17h15

11/08/2017

02 phòng G1

Tự luận

Đường lối CM Đảng CSVN

45

14/08/2017

Viết thu hoạch

Cung cấp điện

30

17h15

13/08/2017

02 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Ghi chú:

- Đối với môn Đường lối CM Đảng CSVN: thời gian ghi trong lịch là hạn cuối nộp bài thu hoạch cho giáo viên bộ môn.

LỊCH THI HỌC KỲ 2 (2016-2017)

LỚP K13CH1÷5

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tin học đại cương 2

45

P.máy tính

Thực hành

Vật lý đại cương 2

15

07h30

18/05/2017

10 phòng G1

Tự luận

Toán ứng dụng A2

45

07h30

22/05/2017

10 phòng G1

Tự luận

Tiếng Anh 1

45

07h30

25/05/2017

P.máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện 2

45

07h30

29/05/2017

10 phòng G1

Tự luận

Nguyên lý Mác-Lênin 2

30

31/05/2017

Viết thu hoạch

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tin học đại cương 2

45

17h15

03/07/2017

P.máy tính

Thực hành

Vật lý đại cương 2

15

17h15

04/07/2017

01 phòng G1

Tự luận

Toán ứng dụng A2

45

17h15

05/07/2017

01 phòng G1

Tự luận

Tiếng Anh 1

45

17h15

06/07/2017

P.máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện 2

45

17h15

07/07/2017

01 phòng G1

Tự luận

Nguyên lý Mác-Lênin 2

30

08/07/2017

Viết thu hoạch

Ghi chú:

- Các môn thi trắc nghiệm trên máy tính mỗi lớp tập trung theo thứ tự cách nhau 30 phút.

- Môn Nguyên lý Mác-Lênin 2: Thời gian ghi trong lịch là hạn cuối nộp bài thu hoạch cho giáo viên bộ môn.

- Môn Tin học đại cương 2: Giáo viên tổ chức thi sau khi kết thúc TKB.

LỊCH THI HỌC KỲ 6 (2016-2017)

LỚP K11CHTĐ1-9, K11CTĐH, K11CĐCN1-3, K11CĐDD, K11CV

I. THI LẦN 1:

LỚP

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

K11CHTĐ

Bù công suất phản kháng lưới phân phối

30

07h30

09h30

11/04/2017

4 phòng G1

5 phòng G2

Tự luận

Kỹ thuật cao áp

30

07h30

14/04/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

VH TBĐ & HTĐ

30

07h30

09h30

18/04/2017

4 phòng G1

5 phòng G2

Tự luận

SCADA

30

07h30

09h30

21/04/2017

4 phòng G1

5 phòng G2

Tự luận

Tự động hóa trong HTĐ

30

07h30

09h30

25/04/2017

4 phòng G1

5 phòng G2

Tự luận

K11CTĐH

Lập trình LabVIEW

30

07h30

11/04/2017

2 phòng G2

Tự luận

Vi mạch tương tự, vi mạch số

45

07h30

14/04/2017

2 phòng G2

Tự luận (đề mở)

CAD trong điện công nghiệp

45

07h30

18/04/2017

P. máy tính

Thực hành

SCADA

30

07h30

21/04/2017

2 phòng G2

Tự luận

Tự động hóa trong HTĐ

30

07h30

25/04/2017

2 phòng G2

Tự luận

K11CĐCN

Bù cs phản kháng lưới phân phối

30

07h30

09h30

11/04/2017

3 phòng G1

Tự luận

Hệ thống cơ điện trong CN

30

07h30

09h30

14/04/2017

3 phòng G1

Tự luận

CAD trong điện công nghiệp

45

07h30

09h30

18/04/2017

P. máy tính

Thực hành

Hệ thống năng lượng tái tạo

30

07h30

09h30

21/04/2017

3 phòng G1

Tự luận

K11CĐD D

Bù công suất phản kháng cho lưới phân phối

30

07h30

11/04/2017

1 phòng G1

Tự luận

Vi mạch tương tự, vi mạch số

45

07h30

14/04/2017

1 phòng G1

Tự luận (đề mở)

CAD trong điện công nghiệp

45

07h30

18/04/2017

P. máy tính

Thực hành

Hệ thống năng lượng tái tạo

30

07h30

21/04/2017

1 phòng G1

Tự luận

K11CV

Mạng thông tin di động

30

07h30

11/04/2017

1 phòng G2

Tự luận

Kỹ thuật chuyển mạch

45

07h30

14/04/2017

1 phòng G2

Tự luận

Kỹ thuật truyền số liệu

45

07h30

18/04/2017

1 phòng G2

Tự luận

Hệ thống thông tin quang

30

13h30

21/04/2017

1 phòng G2

Tự luận

Thông tin vi ba và vệ tinh

45

07h30

25/04/2017

1 phòng G2

Tự luận


II. THI LẦN 2:

LỚP

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

K11CHTĐ

Bù công suất phản kháng lưới phân phối

30

07h30

03/05/2017

2 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật cao áp

30

07h30

05/05/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

VH TBĐ & HTĐ

30

07h30

08/05/2017

2 phòng G1

Tự luận

SCADA

30

07h30

10/05/2017

2 phòng G1

Tự luận

Tự động hóa trong HTĐ

30

07h30

12/05/2017

2 phòng G1

Tự luận

K11CTĐH

Lập trình LabVIEW

30

07h30

03/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

CAD trong điện công nghiệp

45

07h30

05/05/2017

P. máy tính

Thực hành

Vi mạch tương tự, vi mạch số

45

07h30

08/05/2017

1 phòng G1

Tự luận (đề mở)

SCADA

30

07h30

10/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

Tự động hóa trong HTĐ

30

07h30

12/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

K11CĐCN

Bù cs phản kháng lưới phân phối

30

07h30

03/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

CAD trong điện công nghiệp

45

07h30

05/05/2017

P. máy tính

Thực hành

Hệ thống cơ điện trong CN

30

07h30

08/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

Hệ thống năng lượng tái tạo

30

07h30

10/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

K11CĐD D

Bù công suất phản kháng cho lưới phân phối

30

07h30

03/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

CAD trong điện công nghiệp

45

07h30

05/05/2017

P. máy tính

Thực hành

Vi mạch tương tự, vi mạch số

45

07h30

08/05/2017

1 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Hệ thống năng lượng tái tạo

30

07h30

10/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

K11CV

Mạng thông tin di động

30

07h30

03/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật chuyển mạch

45

07h30

05/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật truyền số liệu

45

07h30

08/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

Hệ thống thông tin quang

30

07h30

10/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

Thông tin vi ba và vệ tinh

45

07h30

12/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

Ghi chú:

- - Các môn thi trắc nghiệm trên máy tính mỗi lớp tập trung theo thứ tự cách nhau 30 phút.

- - Các môn thi tự luận có chia thành 2 đợt: Đợt 1 gồm nửa đầu danh sách lớp, đợt 2 gồm nửa cuối danh sách lớp.