Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam


LỊCH THI HỌC KỲ 3 (2015-2016)

LỚP K28TnTĐ1 (XEKAMAN 1)

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG

THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vận hành tua bin nước

07h30

27/8/2015

02 phòng G1

Tự luận

PĐNMĐ & TBA

09h30

01/9/2015

02 phòng G1

Tự luận

Bảo vệ rơ le và TĐH

07h30

07/9/2015

02 phòng G1

Tự luận

Vận hành thiết bị điện

07h00

11/9/2015

02 phòng G1

Tự luận

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG

THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vận hành tua bin nước

07h30

15/9/2015

01 phòng G1

Tự luận

Bảo vệ rơ le và TĐH

07h30

16/9/2015

01 phòng G1

Tự luận

PĐNMĐ & TBA

07h30

17/9/2015

01 phòng G1

Tự luận

Vận hành thiết bị điện

07h30

18/9/2015

01 phòng G1

Tự luận

LỊCH THI HỌC KỲ 2 (2014-2015)

LỚP K28TnTĐ1 (XEKAMAN 1)

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG

THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Nhà máy thủy điện

13h30

04/05/2015

02 phòng G1

Tự luận

Đo lường

13h30

06/05/2015

02 phòng G1

Tự luận

Thủy lực và máy bơm

13h30

08/05/2015

02 phòng G1

Tự luận

Máy điện

13h30

10/05/2015

02 phòng G1

Tự luận

Thiết bị tua bin nước

13h30

12/05/2015

02 phòng G1

Tự luận

Khí cụ điện

13h30

14/05/2015

02 phòng G1

Tự luận

An toàn

13h30

16/05/2015

P. Máy tính

Trắc nghiệm

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG

THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Nhà máy thủy điện

13h30

25/05/2015

01 phòng G1

Tự luận

Đo lường

13h30

26/05/2015

01 phòng G1

Tự luận

Thủy lực và máy bơm

13h30

27/05/2015

01 phòng G1

Tự luận

Máy điện

13h30

28/05/2015

01 phòng G1

Tự luận

Thiết bị tua bin nước

13h30

29/05/2015

01 phòng G1

Tự luận

Khí cụ điện

13h30

01/06/2015

01 phòng G1

Tự luận

An toàn

13h30

02/06/2015

P. Máy tính

Trắc nghiệm


LỊCH THI HỌC KỲ 1 (2014-2015)

LỚP K28TnTĐ1 (XEKAMAN 1)

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG

THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Pháp luật

07h00

22/11/2014

2 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Chính trị

07h00

24/11/2014

2 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Tin học

07h00

26/11/2014

P. máy tính

Thực hành

Tiếng Anh

07h00

28/11/2014

P. máy tính

Trắc nghiệm

Vẽ kỹ thuật

07h00

30/11/2014

2 phòng G1

Tự luận

Cơ kỹ thuật

07h00

02/12/2014

2 phòng G1

Tự luận

Cơ sở kỹ thuật điện

07h00

05/12/2014

2 phòng G1

Tự luận

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG

THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Pháp luật

07h00

22/12/2014

1 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Chính trị

07h00

23/12/2014

1 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Tin học

07h00

24/12/2014

P. máy tính

Thực hành

Tiếng Anh

07h00

25/12/2014

P. máy tính

Trắc nghiệm

Vẽ kỹ thuật

07h00

26/12/2014

1 phòng G1

Tự luận

Cơ kỹ thuật

07h00

29/12/2014

1 phòng G1

Tự luận

Cơ sở kỹ thuật điện

07h00

30/12/2014

1 phòng G1

Tự luận


LỊCH THI HỌC KỲ 4 (2016-2017)

LỚP K24TH1÷2

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Kinh doanh điện năng

30

07h30

09/05/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

Quản lý sửa chữa lưới điện

30

07h30

12/05/2017

02 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật an toàn

30

07h30

19/05/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

Bảo vệ các phần tử trong HTĐ

30

07h30

23/05/2017

02 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật cao áp

30

07h30

26/05/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

Tự động hóa HTĐ

30

07h30

30/05/2017

02 phòng G1

Tự luận

Vận hành thiết bị điện

30

07h30

02/06/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Kinh doanh điện năng

30

07h30

05/06/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

Quản lý sửa chữa lưới điện

30

07h30

07/06/2017

01 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật an toàn

30

07h30

09/06/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

Bảo vệ các phần tử trong HTĐ

30

07h30

12/06/2017

01 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật cao áp

30

07h30

14/06/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

Tự động hóa HTĐ

30

07h30

15/06/2017

01 phòng G1

Tự luận

Vận hành thiết bị điện

30

07h30

16/06/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

LỊCH THI HỌC KỲ 1 (2016-2017)

LỚP K25TH1÷2

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tin học 1

30

07h30

26/12/2016

02 phòng G2

Thực hành

Chính trị 1

30

07h30

29/12/2016

02 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Pháp luật

30

03/01/2017

Viết thu hoạch

Tiếng Anh 1

45

07h30

06/01/2017

02 phòng G2

Trắc nghiệm (giấy)

Vẽ điện

15

07h30

09/01/2017

02 phòng G2

Tự luận

Mạch điện

60

07h30

12/01/2017

02 phòng G2

Tự luận

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tin học 1

30

17h15

06/02/2017

01 phòng G1

Thực hành

Chính trị 1

30

17h15

08/02/2017

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Pháp luật

30

10/02/2017

Viết thu hoạch

Tiếng Anh 1

45

17h15

13/02/2017

01 phòng G1

Trắc nghiệm (giấy)

Vẽ điện

15

17h15

15/02/2017

01 phòng G1

Tự luận

Mạch điện

60

17h15

17/02/2017

01 phòng G1

Tự luận

LỊCH THI HỌC KỲ 3 (2016-2017)

LỚP K24TH1÷2

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Máy điện 2

30

07h30

19/12/2016

04 phòng G2

Tự luận

Kỹ thuật điện tử

30

07h30

22/12/2016

04 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Rơle bảo vệ

30

07h30

26/12/2016

04 phòng G2

Tự luận

Lưới điện

45

07h30

29/12/2016

P.máy tính

Trắc nghiệm

Nhà máy điện

60

07h30

05/01/2017

04 phòng G2

Tự luận

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Máy điện 2

30

17h15

06/02/2017

01 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật điện tử

30

17h15

08/02/2017

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Rơle bảo vệ

30

17h15

10/02/2017

01 phòng G1

Tự luận

Lưới điện

45

07h00

11/02/2017

P.máy tính

Trắc nghiệm

Nhà máy điện

60

17h15

13/02/2017

01 phòng G1

Tự luận

LỊCH THI HỌC KỲ 3 (2016-2017)

LỚP K8CHL

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Bảo vệ các phần tử trong hệ thống điện

30

07h30

19/12/2016

1 phòng G2

Tự luận

Nhà máy điện

30

07h30

21/12/2016

P.máy tính

Trắc nghiệm

Bù công suất phản kháng lưới phân phối

30

07h30

23/12/2016

1 phòng G2

Tự luận

SCADA

30

07h30

26/12/2016

1 phòng G2

Tự luận

Tự động hóa HTĐ

30

07h30

28/12/2016

1 phòng G2

Tự luận

Tiếng Anh chuyên ngành

45

07h30

02/01/2017

P.máy tính

Bán trắc nghiệm (giấy)

PLC

45

07h30

06/01/2017

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Bảo vệ các phần tử trong hệ thống điện

30

07h30

09/01/2017

1 phòng G1

Tự luận

Nhà máy điện

30

07h30

10/01/2017

P.máy tính

Trắc nghiệm

Bù công suất phản kháng lưới phân phối

30

07h30

11/01/2017

1 phòng G1

Tự luận

SCADA

30

07h30

12/01/2017

1 phòng G1

Tự luận

Tự động hóa HTĐ

30

07h30

13/01/2017

1 phòng G1

Tự luận

Tiếng Anh chuyên ngành

45

07h30

14/01/2017

P.máy tính

Bán trắc nghiệm (giấy)

PLC

45

07h30

15/01/2017

1 phòng G1

Tự luận (đề mở)

LỊCH THI HỌC KỲ 2 (2015-2016)

LỚP K8CHL

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Toán ứng dụng 2

15h00

09/08/2016

1 phòng G2

Tự luận

Đo lường và cảm biến

15h00

12/08/2016

1 phòng G2

Tự luận

Mạng điện

15h00

16/08/2016

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Điện tử công suất

15h00

19/08/2016

1 phòng G2

Tự luận

Chính trị

15h00

23/08/2016

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Truyền động điện

15h00

26/08/2016

1 phòng G2

Tự luận

Ngắn mạch

15h00

30/08/2016

1 phòng G2

Tự luận

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Toán ứng dụng 2

17h15

05/09/2016

1 phòng G2

Tự luận

Đo lường và cảm biến

17h15

06/09/2016

1 phòng G2

Tự luận

Mạng điện

17h15

07/09/2016

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Điện tử công suất

17h15

08/09/2016

1 phòng G2

Tự luận

Chính trị

17h15

09/09/2016

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Truyền động điện

17h15

12/09/2016

1 phòng G2

Tự luận

Ngắn mạch

17h15

13/09/2016

1 phòng G2

Tự luận

LỊCH THI HỌC KỲ 1 (2015-2016)

LỚP K8CHL

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Toán ứng dụng 1

07h00

22/02/2016

1 phòng G2

Tự luận

Vật lý đại cương

07h00

25/02/2016

P.máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện

07h00

29/02/2016

1 phòng G2

Tự luận

Chính trị

07h00

03/03/2016

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Máy điện

07h00

07/03/2016

1 phòng G2

Tự luận

Cung cấp điện

07h00

10/03/2016

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Tin học

07h00

12/03/2016

P.máy tính

Thực hành

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Toán ứng dụng 1

14h00

21/03/2016

1 phòng G2

Tự luận

Vật lý đại cương

14h00

23/03/2016

P.máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện

14h00

25/03/2016

1 phòng G2

Tự luận

Chính trị

14h00

28/03/2016

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Máy điện

14h00

30/03/2016

1 phòng G2

Tự luận

Cung cấp điện

14h00

01/04/2016

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Tin học

14h00

04/04/2016

P.máy tính

Thực hành

LỊCH THI HỌC KỲ 2 (2016-2017)

LỚP K13CH1÷5

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tin học đại cương 2

45

P.máy tính

Thực hành

Vật lý đại cương 2

15

07h30

18/05/2017

10 phòng G1

Tự luận

Toán ứng dụng A2

45

07h30

22/05/2017

10 phòng G1

Tự luận

Tiếng Anh 1

45

07h30

25/05/2017

P.máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện 2

45

07h30

29/05/2017

10 phòng G1

Tự luận

Nguyên lý Mác-Lênin 2

30

31/05/2017

Viết thu hoạch

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tin học đại cương 2

45

17h15

03/07/2017

P.máy tính

Thực hành

Vật lý đại cương 2

15

17h15

04/07/2017

01 phòng G1

Tự luận

Toán ứng dụng A2

45

17h15

05/07/2017

01 phòng G1

Tự luận

Tiếng Anh 1

45

17h15

06/07/2017

P.máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện 2

45

17h15

07/07/2017

01 phòng G1

Tự luận

Nguyên lý Mác-Lênin 2

30

08/07/2017

Viết thu hoạch

Ghi chú:

- Các môn thi trắc nghiệm trên máy tính mỗi lớp tập trung theo thứ tự cách nhau 30 phút.

- Môn Nguyên lý Mác-Lênin 2: Thời gian ghi trong lịch là hạn cuối nộp bài thu hoạch cho giáo viên bộ môn.

- Môn Tin học đại cương 2: Giáo viên tổ chức thi sau khi kết thúc TKB.

LỊCH THI HỌC KỲ 6 (2016-2017)

LỚP K11CHTĐ1-9, K11CTĐH, K11CĐCN1-3, K11CĐDD, K11CV

I. THI LẦN 1:

LỚP

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

K11CHTĐ

Bù công suất phản kháng lưới phân phối

30

07h30

09h30

11/04/2017

4 phòng G1

5 phòng G2

Tự luận

Kỹ thuật cao áp

30

07h30

14/04/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

VH TBĐ & HTĐ

30

07h30

09h30

18/04/2017

4 phòng G1

5 phòng G2

Tự luận

SCADA

30

07h30

09h30

21/04/2017

4 phòng G1

5 phòng G2

Tự luận

Tự động hóa trong HTĐ

30

07h30

09h30

25/04/2017

4 phòng G1

5 phòng G2

Tự luận

K11CTĐH

Lập trình LabVIEW

30

07h30

11/04/2017

2 phòng G2

Tự luận

Vi mạch tương tự, vi mạch số

45

07h30

14/04/2017

2 phòng G2

Tự luận (đề mở)

CAD trong điện công nghiệp

45

07h30

18/04/2017

P. máy tính

Thực hành

SCADA

30

07h30

21/04/2017

2 phòng G2

Tự luận

Tự động hóa trong HTĐ

30

07h30

25/04/2017

2 phòng G2

Tự luận

K11CĐCN

Bù cs phản kháng lưới phân phối

30

07h30

09h30

11/04/2017

3 phòng G1

Tự luận

Hệ thống cơ điện trong CN

30

07h30

09h30

14/04/2017

3 phòng G1

Tự luận

CAD trong điện công nghiệp

45

07h30

09h30

18/04/2017

P. máy tính

Thực hành

Hệ thống năng lượng tái tạo

30

07h30

09h30

21/04/2017

3 phòng G1

Tự luận

K11CĐD D

Bù công suất phản kháng cho lưới phân phối

30

07h30

11/04/2017

1 phòng G1

Tự luận

Vi mạch tương tự, vi mạch số

45

07h30

14/04/2017

1 phòng G1

Tự luận (đề mở)

CAD trong điện công nghiệp

45

07h30

18/04/2017

P. máy tính

Thực hành

Hệ thống năng lượng tái tạo

30

07h30

21/04/2017

1 phòng G1

Tự luận

K11CV

Mạng thông tin di động

30

07h30

11/04/2017

1 phòng G2

Tự luận

Kỹ thuật chuyển mạch

45

07h30

14/04/2017

1 phòng G2

Tự luận

Kỹ thuật truyền số liệu

45

07h30

18/04/2017

1 phòng G2

Tự luận

Hệ thống thông tin quang

30

13h30

21/04/2017

1 phòng G2

Tự luận

Thông tin vi ba và vệ tinh

45

07h30

25/04/2017

1 phòng G2

Tự luận


II. THI LẦN 2:

LỚP

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

K11CHTĐ

Bù công suất phản kháng lưới phân phối

30

07h30

03/05/2017

2 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật cao áp

30

07h30

05/05/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

VH TBĐ & HTĐ

30

07h30

08/05/2017

2 phòng G1

Tự luận

SCADA

30

07h30

10/05/2017

2 phòng G1

Tự luận

Tự động hóa trong HTĐ

30

07h30

12/05/2017

2 phòng G1

Tự luận

K11CTĐH

Lập trình LabVIEW

30

07h30

03/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

CAD trong điện công nghiệp

45

07h30

05/05/2017

P. máy tính

Thực hành

Vi mạch tương tự, vi mạch số

45

07h30

08/05/2017

1 phòng G1

Tự luận (đề mở)

SCADA

30

07h30

10/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

Tự động hóa trong HTĐ

30

07h30

12/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

K11CĐCN

Bù cs phản kháng lưới phân phối

30

07h30

03/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

CAD trong điện công nghiệp

45

07h30

05/05/2017

P. máy tính

Thực hành

Hệ thống cơ điện trong CN

30

07h30

08/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

Hệ thống năng lượng tái tạo

30

07h30

10/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

K11CĐD D

Bù công suất phản kháng cho lưới phân phối

30

07h30

03/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

CAD trong điện công nghiệp

45

07h30

05/05/2017

P. máy tính

Thực hành

Vi mạch tương tự, vi mạch số

45

07h30

08/05/2017

1 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Hệ thống năng lượng tái tạo

30

07h30

10/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

K11CV

Mạng thông tin di động

30

07h30

03/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật chuyển mạch

45

07h30

05/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật truyền số liệu

45

07h30

08/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

Hệ thống thông tin quang

30

07h30

10/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

Thông tin vi ba và vệ tinh

45

07h30

12/05/2017

1 phòng G1

Tự luận

Ghi chú:

- - Các môn thi trắc nghiệm trên máy tính mỗi lớp tập trung theo thứ tự cách nhau 30 phút.

- - Các môn thi tự luận có chia thành 2 đợt: Đợt 1 gồm nửa đầu danh sách lớp, đợt 2 gồm nửa cuối danh sách lớp.

LỊCH THI HỌC KỲ 1 (2016-2017)

LỚP K13CH1÷6

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vật lý đại cương 1

30

13h30

19/12/2016

12 phòng G2

Tự luận

Tin học đại cương 1

30

13h30

22/12/2016

P.máy tính

Thực hành

Nhập môn ngành Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử

15

13h30

24/12/2016

12 phòng G2

Tự luận

Toán ứng dụng A1

30

13h30

26/12/2016

12 phòng G2

Tự luận

Mạch điện 1

45

13h30

29/12/2016

12 phòng G2

Tự luận

Nguyên lý Mác-Lênin 1

45

31/12/2016

Viết thu hoạch

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vật lý đại cương 1

30

17h15

09/01/2017

02 phòng G1

Tự luận

Nhập môn ngành Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử

15

17h15

11/01/2017

02 phòng G1

Tự luận

Toán ứng dụng A1

30

17h15

13/01/2017

02 phòng G1

Tự luận

Mạch điện 1

45

17h15

06/02/2017

02 phòng G1

Tự luận

Nguyên lý Mác-Lênin 1

45

08/02/2017

Viết thu hoạch

Tin học đại cương 1

30

07h30

11/02/2017

P.máy tính

Thực hành

Ghi chú:

- Các môn thi trắc nghiệm trên máy tính mỗi lớp tập trung theo thứ tự cách nhau 30 phút.

- Đối với môn Nguyên lý Mác-Lênin 1: thời gian ghi trong lịch là hạn cuối nộp bài thu hoạch cho giáo viên bộ môn.

Môn Giáo dục quốc phòng chuyển sang học kỳ 2, lịch học cụ thể Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau.
=============================================