Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam


LỊCH THI HỌC KỲ 3 (2015-2016)

LỚP K28TnTĐ1 (XEKAMAN 1)

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG

THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vận hành tua bin nước

07h30

27/8/2015

02 phòng G1

Tự luận

PĐNMĐ & TBA

09h30

01/9/2015

02 phòng G1

Tự luận

Bảo vệ rơ le và TĐH

07h30

07/9/2015

02 phòng G1

Tự luận

Vận hành thiết bị điện

07h00

11/9/2015

02 phòng G1

Tự luận

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG

THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vận hành tua bin nước

07h30

15/9/2015

01 phòng G1

Tự luận

Bảo vệ rơ le và TĐH

07h30

16/9/2015

01 phòng G1

Tự luận

PĐNMĐ & TBA

07h30

17/9/2015

01 phòng G1

Tự luận

Vận hành thiết bị điện

07h30

18/9/2015

01 phòng G1

Tự luận

LỊCH THI HỌC KỲ 2 (2014-2015)

LỚP K28TnTĐ1 (XEKAMAN 1)

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG

THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Nhà máy thủy điện

13h30

04/05/2015

02 phòng G1

Tự luận

Đo lường

13h30

06/05/2015

02 phòng G1

Tự luận

Thủy lực và máy bơm

13h30

08/05/2015

02 phòng G1

Tự luận

Máy điện

13h30

10/05/2015

02 phòng G1

Tự luận

Thiết bị tua bin nước

13h30

12/05/2015

02 phòng G1

Tự luận

Khí cụ điện

13h30

14/05/2015

02 phòng G1

Tự luận

An toàn

13h30

16/05/2015

P. Máy tính

Trắc nghiệm

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG

THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Nhà máy thủy điện

13h30

25/05/2015

01 phòng G1

Tự luận

Đo lường

13h30

26/05/2015

01 phòng G1

Tự luận

Thủy lực và máy bơm

13h30

27/05/2015

01 phòng G1

Tự luận

Máy điện

13h30

28/05/2015

01 phòng G1

Tự luận

Thiết bị tua bin nước

13h30

29/05/2015

01 phòng G1

Tự luận

Khí cụ điện

13h30

01/06/2015

01 phòng G1

Tự luận

An toàn

13h30

02/06/2015

P. Máy tính

Trắc nghiệm


LỊCH THI HỌC KỲ 1 (2014-2015)

LỚP K28TnTĐ1 (XEKAMAN 1)

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG

THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Pháp luật

07h00

22/11/2014

2 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Chính trị

07h00

24/11/2014

2 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Tin học

07h00

26/11/2014

P. máy tính

Thực hành

Tiếng Anh

07h00

28/11/2014

P. máy tính

Trắc nghiệm

Vẽ kỹ thuật

07h00

30/11/2014

2 phòng G1

Tự luận

Cơ kỹ thuật

07h00

02/12/2014

2 phòng G1

Tự luận

Cơ sở kỹ thuật điện

07h00

05/12/2014

2 phòng G1

Tự luận

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG

THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Pháp luật

07h00

22/12/2014

1 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Chính trị

07h00

23/12/2014

1 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Tin học

07h00

24/12/2014

P. máy tính

Thực hành

Tiếng Anh

07h00

25/12/2014

P. máy tính

Trắc nghiệm

Vẽ kỹ thuật

07h00

26/12/2014

1 phòng G1

Tự luận

Cơ kỹ thuật

07h00

29/12/2014

1 phòng G1

Tự luận

Cơ sở kỹ thuật điện

07h00

30/12/2014

1 phòng G1

Tự luận


LỊCH THI HỌC KỲ 2 (2016-2017)

LỚP K25TH

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tin học 2

30

07h30

13/06/2017

P. máy tính

Thực hành

Chính trị 2

45

07h30

16/06/2017

02 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Tiếng Anh 2

45

07h30

20/06/2017

02 phòng G1

Trắc nghiệm (giấy)

Máy điện 1

30

07h30

23/06/2017

02 phòng G1

Tự luận

Kỹ năng giao tiếp

30

07h30

27/06/2017

02 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Đo lường điện

30

07h30

30/06/2017

02 phòng G1

Tự luận

Khí cụ điện

30

07h30

04/07/2017

02 phòng G1

Tự luận

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tin học 2

30

17h10

07/08/2017

P. máy tính

Thực hành

Chính trị 2

45

17h10

08/08/2017

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Tiếng Anh 2

45

17h10

09/08/2017

01 phòng G1

Trắc nghiệm (giấy)

Máy điện 1

30

17h10

10/08/2017

01 phòng G1

Tự luận

Kỹ năng giao tiếp

30

17h10

11/08/2017

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Đo lường điện

30

17h10

14/08/2017

01 phòng G1

Tự luận

Khí cụ điện

30

17h10

15/08/2017

01 phòng G1

Tự luận

LỊCH THI HỌC KỲ 4 (2016-2017)

LỚP K24TH1÷2

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Kinh doanh điện năng

30

07h30

09/05/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

Quản lý sửa chữa lưới điện

30

07h30

12/05/2017

02 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật an toàn

30

07h30

19/05/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

Bảo vệ các phần tử trong HTĐ

30

07h30

23/05/2017

02 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật cao áp

30

07h30

26/05/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

Tự động hóa HTĐ

30

07h30

30/05/2017

02 phòng G1

Tự luận

Vận hành thiết bị điện

30

07h30

02/06/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Kinh doanh điện năng

30

07h30

05/06/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

Quản lý sửa chữa lưới điện

30

07h30

07/06/2017

01 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật an toàn

30

07h30

09/06/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

Bảo vệ các phần tử trong HTĐ

30

07h30

12/06/2017

01 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật cao áp

30

07h30

14/06/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

Tự động hóa HTĐ

30

07h30

15/06/2017

01 phòng G1

Tự luận

Vận hành thiết bị điện

30

07h30

16/06/2017

P. máy tính

Trắc nghiệm

LỊCH THI HỌC KỲ 3 (2016-2017)

LỚP K8CHL

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Bảo vệ các phần tử trong hệ thống điện

30

07h30

19/12/2016

1 phòng G2

Tự luận

Nhà máy điện

30

07h30

21/12/2016

P.máy tính

Trắc nghiệm

Bù công suất phản kháng lưới phân phối

30

07h30

23/12/2016

1 phòng G2

Tự luận

SCADA

30

07h30

26/12/2016

1 phòng G2

Tự luận

Tự động hóa HTĐ

30

07h30

28/12/2016

1 phòng G2

Tự luận

Tiếng Anh chuyên ngành

45

07h30

02/01/2017

P.máy tính

Bán trắc nghiệm (giấy)

PLC

45

07h30

06/01/2017

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Bảo vệ các phần tử trong hệ thống điện

30

07h30

09/01/2017

1 phòng G1

Tự luận

Nhà máy điện

30

07h30

10/01/2017

P.máy tính

Trắc nghiệm

Bù công suất phản kháng lưới phân phối

30

07h30

11/01/2017

1 phòng G1

Tự luận

SCADA

30

07h30

12/01/2017

1 phòng G1

Tự luận

Tự động hóa HTĐ

30

07h30

13/01/2017

1 phòng G1

Tự luận

Tiếng Anh chuyên ngành

45

07h30

14/01/2017

P.máy tính

Bán trắc nghiệm (giấy)

PLC

45

07h30

15/01/2017

1 phòng G1

Tự luận (đề mở)

LỊCH THI HỌC KỲ 2 (2015-2016)

LỚP K8CHL

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Toán ứng dụng 2

15h00

09/08/2016

1 phòng G2

Tự luận

Đo lường và cảm biến

15h00

12/08/2016

1 phòng G2

Tự luận

Mạng điện

15h00

16/08/2016

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Điện tử công suất

15h00

19/08/2016

1 phòng G2

Tự luận

Chính trị

15h00

23/08/2016

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Truyền động điện

15h00

26/08/2016

1 phòng G2

Tự luận

Ngắn mạch

15h00

30/08/2016

1 phòng G2

Tự luận

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Toán ứng dụng 2

17h15

05/09/2016

1 phòng G2

Tự luận

Đo lường và cảm biến

17h15

06/09/2016

1 phòng G2

Tự luận

Mạng điện

17h15

07/09/2016

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Điện tử công suất

17h15

08/09/2016

1 phòng G2

Tự luận

Chính trị

17h15

09/09/2016

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Truyền động điện

17h15

12/09/2016

1 phòng G2

Tự luận

Ngắn mạch

17h15

13/09/2016

1 phòng G2

Tự luận

LỊCH THI HỌC KỲ 1 (2015-2016)

LỚP K8CHL

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Toán ứng dụng 1

07h00

22/02/2016

1 phòng G2

Tự luận

Vật lý đại cương

07h00

25/02/2016

P.máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện

07h00

29/02/2016

1 phòng G2

Tự luận

Chính trị

07h00

03/03/2016

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Máy điện

07h00

07/03/2016

1 phòng G2

Tự luận

Cung cấp điện

07h00

10/03/2016

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Tin học

07h00

12/03/2016

P.máy tính

Thực hành

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Toán ứng dụng 1

14h00

21/03/2016

1 phòng G2

Tự luận

Vật lý đại cương

14h00

23/03/2016

P.máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện

14h00

25/03/2016

1 phòng G2

Tự luận

Chính trị

14h00

28/03/2016

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Máy điện

14h00

30/03/2016

1 phòng G2

Tự luận

Cung cấp điện

14h00

01/04/2016

1 phòng G2

Tự luận (đề mở)

Tin học

14h00

04/04/2016

P.máy tính

Thực hành