Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam


THỜI KHOÁ BIỂU

LỚP SƠ CẤP NGHỀ VHNMTĐ NHẠN HẠC

Từ ngày 26/06/2017 đến 29/09/2017

Thứ

Buổi

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Hai

Ba

Năm

Sáu

SÁNG

204-G1

Thiết bị tuabin nước (2)

(Thầy Đ.Sương)

Nhà máy thủy điện (2)

(Thầy Lâm)

Vận hành tuabin nước (3)

(Thầy Khoái)

Nhà máy thủy điện (2)

(Thầy Lâm)

Kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp (2)

(Thầy V.Hưng)

PĐ NMĐ (3)

(Thầy Hải)

PĐ NMĐ (3)

(Thầy Hải)

Kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp (2)

(Thầy V.Hưng)

BVRL & TĐH (3)

(Thầy Tịnh)

BVRL & TĐH (3)

(Thầy Tịnh)

CHIỀU 204-G1

Vận hành tuabin nước (2)

(Thầy Khoái)

Thuỷ lực và máy thủy lực (2)

(Cô H. Lâm)

VH thiết bị điện (2)

(Thầy V.Hùng)

Thuỷ lực và máy thủy lực (3)

(Cô H. Lâm)

Thiết bị tuabin nước (3)

(Thầy Đ.Sương)

VH thiết bị điện (2)

(Thầy V.Hùng)

LỊCH THỰC TẬP

Môn học

Giáo viên

Thời gian

TT VH hệ thống thủy lực

Lê Trương Thanh Bình

21/08-25/08

TT VH Hệ thống điện

Nguyễn Phú Thạch

28/08-01/09

TT rơle

Nguyễn Thị Hải

11/09-15/09

TT VH Trạm biến áp

Lê Thị Mỵ Linh

05/09-09/09

TT VH Nhà máy thủy điện

Hoàng Thị Hồng Anh

18/09-22/09

25/09-29/09

TT tốt nghiệp

02/10-29/12

Ghi chú:

- Thời gian học lý thuyết: buổi sáng bắt đầu lúc 07h00, buổi chiều bắt đầu lúc 13h00.

- Thời gian học thực hành: buổi sáng bắt đầu lúc 07h00, buổi chiều bắt đầu lúc 13h20.

- Giáo viên tự bố trí kiểm tra kết thúc môn học sau khi kết thúc TKB.

THỜI KHOÁ BIỂU

LỚP SƠ CẤP NGHỀ VHNMTĐ SÔNG CHÒ

Từ ngày 26/06/2017 đến 03/11/2017

Thứ

Buổi

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Hai

Ba

Năm

Sáu

SÁNG

207-G1

Thuỷ lực và máy thủy lực (2)

(Cô H. Lâm)

Vận hành tuabin nước (2)

(Thầy Khoái)

PĐ NMĐ (3)

(Thầy Hải)

Thuỷ lực và máy thủy lực (2)

(Cô H. Lâm)

Vận hành tuabin nước (2)

(Thầy Khoái)

BVRL & TĐH (3)

(Thầy T.Hưng)

Thiết bị tuabin nước (2)

(Thầy Đ.Sơn)

Thiết bị tuabin nước (2)

(Thầy Đ.Sơn)

BVRL & TĐH (3)

(Thầy T.Hưng)

PĐ NMĐ (3)

(Thầy Hải)

CHIỀU 207-G1

VH thiết bị điện (3)

(Thầy V.Hùng)

Nhà máy thủy điện (3)

(Thầy Lâm)

Quy trình điều độ hệ thống điện (3)

(Thầy Tịnh)

LỊCH THỰC TẬP

Môn học

Giáo viên

Thời gian

TT VH hệ thống thủy lực

Lê Trương Thanh Bình

05/09-09/09

TT VH Hệ thống điện

Nguyễn Phú Thạch

02/10-06/10

09/10-13/10

TT rơle

Nguyễn Thị Hải

18/09-22/09

25/09-29/09

TT VH Nhà máy thủy điện

Hoàng Thị Hồng Anh

16/10-20/10

23/10-27/10

30/10-03/11

TT VH Trạm biến áp

Lê Thị Mỵ Linh

11/09-15/09

TT tốt nghiệp

06/11-15/12

Ghi chú:

- Thời gian học lý thuyết: buổi sáng bắt đầu lúc 07h00, buổi chiều bắt đầu lúc 13h00.

- Thời gian học thực hành: buổi sáng bắt đầu lúc 07h00, buổi chiều bắt đầu lúc 13h20.

- Giáo viên tự bố trí kiểm tra kết thúc môn học sau khi kết thúc TKB.THỜI KHOÁ BIỂU

LỚP SƠ CẤP NGHỀ VHNMTĐ ALIN B2

Từ ngày 10/05/2017 đến 15/09/2017

Thứ

Buổi

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Hai

Ba

Năm

Sáu

SÁNG

203-G1

Vận hành tuabin nước (2)

(Thầy Khoái)

Thuỷ lực và máy thủy lực (2)

(Cô H. Lâm)

Thiết bị tuabin nước (2)

(Thầy Đ.Sơn)

Vận hành tuabin nước (2)

(Thầy Khoái)

Thuỷ lực và máy thủy lực (2)

(Cô H. Lâm)

PĐ NMĐ (2)

(Thầy Tịnh)

PĐ NMĐ (2)

(Thầy Tịnh)

PĐ NMĐ (2)

(Thầy Tịnh)

Nhà máy thủy điện (3)

(Thầy Lâm)

VH thiết bị điện (3)

(Thầy V.Hùng)

CHIỀU 203-G1

Thiết bị tuabin nước (2)

(Thầy Đ.Sơn)

BVRL & TĐH (3)

(Thầy T.Hưng)

BVRL & TĐH (3)

(Thầy T.Hưng)

LỊCH THỰC TẬP

Môn học

Giáo viên

Thời gian

TT VH hệ thống thủy lực

Lê Trương Thanh Bình

10/07-14/07

TT VH Hệ thống điện

Nguyễn Phú Thạch

17/07-21/07

24/07-28/07

TT rơle

Phan Thị Xuân Diệu

31/07-04/08

07/08-11/08

TT VH Trạm biến áp

Lê Thị Mỵ Linh

28/08-01/09

TT VH Nhà máy thủy điện

Hoàng Thị Hồng Anh

05/09-09/09

11/09-15/09

TT tốt nghiệp

18/09-27/10

Ghi chú:

- Thời gian học lý thuyết: buổi sáng bắt đầu lúc 07h00, buổi chiều bắt đầu lúc 13h00.

- Thời gian học thực hành: buổi sáng bắt đầu lúc 07h00, buổi chiều bắt đầu lúc 13h20.

- Giáo viên tự bố trí kiểm tra kết thúc môn học sau khi kết thúc TKB.

=======================

THỜI KHOÁ BIỂU

LỚP SƠ CẤP NGHỀ VHNMTĐ SƠN TRÀ 1

Từ 20/02/2017 đến 12/05/2017

Thứ

Buổi

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Hai

Ba

Năm

Sáu

SÁNG

207-G1

BVRL & TĐH (3)

(Thầy T.Hưng)

Thiết bị tuabin nước (2)

(Thầy Đ.Sơn)

Nhà máy thủy điện (3)

(Thầy Lâm)

x

Thiết bị tuabin nước (2)

(Thầy Đ.Sơn)

VH thiết bị điện (3)

(Thầy Thạch)

Vận hành tuabin nước (2)

(Thầy Khoái)

Thuỷ lực và máy thủy lực (2)

(Cô H. Lâm)

PĐ NMĐ (2)

(Thầy Tịnh)

Vận hành tuabin nước (2)

(Thầy Khoái)

PĐ NMĐ (2)

(Thầy Tịnh)

CHIỀU207-G1

PĐ NMĐ (2)

(Thầy Tịnh)

Thuỷ lực và máy thủy lực (2)

(Cô H. Lâm)

BVRL & TĐH (3)

(Thầy T.Hưng)

LỊCH THỰC TẬP

Môn học

Giáo viên

Thời gian

TT Vận hành NMTĐ

Trần Duy Linh

27/03-31/03

10/04-14/04

Ghi chú:

- Thời gian học lý thuyết: buổi sáng bắt đầu lúc 07h00, buổi chiều bắt đầu lúc 13h00.

- Thời gian học thực hành: buổi sáng bắt đầu lúc 07h00, buổi chiều bắt đầu lúc 13h20.

- Giáo viên tự bố trí kiểm tra kết thúc môn học sau khi kết thúc TKB.

THỜI KHOÁ BIỂU

LỚP SƠ CẤP NGHỀ VHNMTĐ ĐA KRÔNG 1

Từ 30/05/2016 đến 27/11/2016

Thứ

Buổi

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Hai

Ba

Năm

Sáu

SÁNG

Thiết bị tuabin nước (2)

(Thầy Thạch)

BVRL & TĐH (3)

(Thầy T.Hưng)

PĐ NMĐ (3)

(Thầy Tịnh)

VH thiết bị điện (3)

(Thầy V.Hùng)

Vận hành tuabin nước (2)

(Thầy Khoái)

105-G1

Thuỷ lực và máy thủy lực (2)

(Cô H. Lâm)

CHIỀU

Thuỷ lực và máy thủy lực (2)

(Cô H. Lâm)

Thiết bị tuabin nước (2)

(Thầy Thạch)

Nhà máy thủy điện (3)

(Thầy Lâm)

BVRL & TĐH (3)

(Thầy T.Hưng)

xx

105-G1

Vận hành tuabin nước (2)

(Thầy Khoái)

PĐ NMĐ (3)

(Thầy Tịnh)

LỊCH THỰC TẬP

Môn học

Giáo viên

Thời gian

TT Vận hành hệ thống thuỷ lực

Lê Trương Thanh Bình

13/06-17/06

TT Rơ le

Lê Thị Mỵ Linh

27/06-01/07

18/07-22/07

TT Vận hành NMTĐ

Trần Duy Linh

04/07-08/07

15/08-19/08

22/08-26/08

TT Vận hành trạm biến áp

Võ Trọng Bảo Tín

11/07-15/07

TT Vận hành hệ thống điện

Nguyễn Phú Thạch

25/07-29/07

01/08-05/08

TT tại NMTĐ An Điềm

Khoa Điện

10/10-04/11

TT tại NMTĐ ĐăkPône

Khoa Điện

07/11-18/11

Ghi chú:

- Giáo viên tự bố trí kiểm tra kết thúc môn học sau khi kết thúc TKB.

- Khoa Điện liên hệ bàn giao học viên thực tập tốt nghiệp tại nhà máy thủy điện An Điềm và Đăk Pône, đón học viên về, phân công giảng viên quản lý, hướng dẫn học viên thực tập và phối hợp với Phòng Tổng hợp để bố trí xe đưa đón.

- Thời gian học lý thuyết: buổi sáng bắt đầu lúc 07h00, buổi chiều bắt đầu lúc 13h00.

- Thời gian học thực hành: buổi sáng bắt đầu lúc 07h00, buổi chiều bắt đầu lúc 13h20.

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 4

LỚP K5CnĐC7

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ - DỰ ÁN RE II

Từ 31/03/2014 đến 31/05/2014

Thứ

Lớp

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảo vệ rơle (3)

(Thầy Tịnh)

Bảo vệ rơle (2)

(Thầy Tịnh)

Quản lý vận hành lưới điện hạ thế (3)

(Thầy T.Hưng)

Truyền động điện (3)

(Thầy Đ.Sơn)

Điện tử công suất (3)

(Thầy M.Hùng)

S-405-G2

Quản lý vận hành lưới điện hạ thế (3)

(Thầy T.Hưng)

Điện tử công suất (3)

(Thầy M.Hùng)

Điện tử công suất (3)

(Thầy M.Hùng)

Quản lý vận hành lưới điện hạ thế (3)

(Thầy T.Hưng)

Truyền động điện (3)

(Thầy Đ.Sơn)

Điện tử công suất (3)

(Thầy M.Hùng)

Quản lý vận hành lưới điện hạ thế (3)

(Thầy T.Hưng)

Bảo vệ rơle (3)

(Thầy Tịnh)

Bảo vệ rơle (2)

(Thầy Tịnh)

x

Điện tử công suất (3)

(Thầy M.Hùng)

C-405-G2

Truyền động điện (3)

(Thầy Đ.Sơn)

Truyền động điện (3)

(Thầy Đ.Sơn)

Truyền động điện (3)

(Thầy Đ.Sơn)

Điện tử công suất (3)

(Thầy M.Hùng)

Truyền động điện (3)

(Thầy Đ.Sơn)

LỊCH THỰC TẬP

Môn học

Thời gian

TH Bảo vệ rơle (Cô Diệu)

21/04-25/04

TN Thiết bị điện (Thầy Lộc)

14/04-18/04

Lắp đặt lưới điện hạ thế 2 (Thầy Thanh Dũng)

26/05-30/05

Thực tập Lắp đặt điện (Thầy Đẩu + Tưởng)

07/04-12/04

TH điện tử công suất (Thầy Quảng)

19/05-23/05


=======================================

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 4

LỚP K5CnĐC1,2,3

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ - DỰ ÁN RE II

Từ 17/02/2014 đến 28/03/2014

(TKB này thay thế TKB số 1393/TKB-CĐMT ngày 31 tháng 12 năm 2013)

LỊCH HỌC LÝ THUYẾT

Lớp

Buổi

K5CnĐC1

K5CnĐC2

K5CnĐC3

Phòng 102-G1

Phòng 103-G1

Phòng 104-G1

Sáng

Ngày 22,23/02

01,02,08,09,22,23/03

Ngày 15,16/03

Ngày 22,23/02

08,09,15,16,22,23/03

Quản lý vận hành lưới điện hạ thế (Thầy Hải)

Quản lý vận hành lưới điện hạ thế (Thầy Hải)

Quản lý vận hành lưới điện hạ thế (Thầy Lân)

Chiều

Ngày 08,09/03

Ngày 22,23/02

01,02,15,16,22,23/03

Ngày 15,16/03

Quản lý vận hành lưới điện hạ thế (Thầy Hải)

Quản lý vận hành lưới điện hạ thế (Thầy Hải)

Quản lý vận hành lưới điện hạ thế (Thầy Lân)

LỊCH THỰC TẬP

MÔN

K5CnĐC1

K5CnĐC2

K5CnĐC3

Thực hành Đo lường điện

17/03-21/03 (sáng)

17/03-21/03 (chiều)

24/03-28/03 (sáng)

(Thầy Minh)

(Thầy Minh)

(Cô Tiên)

Thực hành Máy điện

17/03-21/03 (chiều)

17/03-21/03 (sáng)

24/03-28/03 (chiều)

(Thầy Khưu)

(Thầy Khưu)

(Thầy Khưu)

Thí nghiệm TBĐ

24/03-28/03

03/03-06/03

10/03-14/03

(Thầy Lộc)

(Cô Hải)

(Thầy Lộc)

TH Lắp đặt điện

03/03-07/03

10/03-14/03 (20 giờ, buổi chiều)

24/02-27/02

(Thầy Đẩu+Khưu)

(Thầy Khưu)

(Thầy Đẩu+Khưu)

Lắp đặt lưới điện hạ thế 1

24/02-28/02

10/03-14/03 (20 giờ, buổi sáng)

17/02-21/02

(Thầy Sinh+Th.Dũng)

(Thầy Sinh+V.Hưng)

(Thầy Sinh+V.Hưng)

TH trạm biến áp

17/02-21/02 (sáng)

17/02-21/02 (chiều)

03/03-07/03 (sáng)

(Thầy Duy+Cô Linh)

(Thầy Duy+Cô Linh)

(Thầy Duy+Cô Linh)

Thiết bị điện gia dụng

10/03-13/03

24/03-28/03

17/03-21/03

(Thầy Tưởng)

(Thầy Tưởng)

(Thầy Tưởng)

Ghi chú:

- Các môn dạy thực tập song song mỗi lớp 2 giáo viên: Giáo viên ghi trước dạy nửa đầu danh sách học sinh, giáo viên ghi sau dạy nửa cuối danh sách học sinh.

- Môn Quản lý vận hành lưới điện hạ thế mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi 5 tiết. Buổi sáng bắt đầu 07h00, buổi chiều bắt đầu 13h30.

- Lớp K5CnĐC3 học môn TH Lắp đặt điện 4 ngày (24/02-27/02), mỗi ngày 10 giờ, tham quan 3 ngày (28/02-02/03). Nếu không tham quan thì học 5 ngày (24/02-28/02), mỗi ngày 8 giờ.

- Lớp K5CnĐC2 học môn TN thiết bị điện 4 ngày (03/03-06/03), mỗi ngày 10 giờ, tham quan 3 ngày (07/03-09/03). Nếu không tham quan thì học 5 ngày (03/03-07/03), mỗi ngày 8 giờ.

- Lớp K5CnĐC1 học môn Thiết bị điện gia dụng 4 ngày (10/03-13/03), mỗi ngày 10 giờ, tham quan 3 ngày (14/03-16/03). Nếu không tham quan thì học 5 ngày (10/03-14/03), mỗi ngày 8 giờ.

========================

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 4

LỚP K5CnĐC5,6

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ - DỰ ÁN RE II

Từ 10/02/2014 đến 12/04/2014

(TKB này thay thế TKB số 1394/TKB-CĐMT ngày 31 tháng 12 năm 2013)

Thứ

Lớp

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Hai

Ba

Năm

Sáu

K5CnĐC5

BV rơle (5)

(Thầy Tịnh)

QLVH lưới điện hạ thế (3)

(Thầy Lâm)

Điện tử công suất (3)

(Thầy T.Phong)

Truyền động điện (3)

(Thầy Tr.Dũng)

Truyền động điện (3)

(Thầy Tr.Dũng)

SÁNG

403-G2

Điện tử công suất (3)

(Thầy T.Phong)

QLVH lưới điện hạ thế (3)

(Thầy Lâm)

QLVH lưới điện hạ thế (3)

(Thầy Lâm)

Điện tử công suất (3)

(Thầy T.Phong)

CHIỀU

403-G2

Truyền động điện (3)

(Thầy Tr.Dũng)

Truyền động điện (3)

(Thầy Tr.Dũng)

BV rơle (5)

(Thầy Tịnh)

Truyền động điện (3)

(Thầy Tr.Dũng)

Điện tử công suất (3)

(Thầy T.Phong)

Điện tử công suất (3)

(Thầy T.Phong)

Điện tử công suất (3)

(Thầy T.Phong)

QLVH lưới điện hạ thế (3)

(Thầy Lâm)

TỐI

101-G1

Truyền động điện (3)

(Thầy Tr.Dũng)

K5CnĐC6

Truyền động điện (3)

(Thầy Tr.Dũng)

Điện tử công suất (3)

(Thầy T.Phong)

Truyền động điện (3)

(Thầy Tr.Dũng)

BV rơle (5)

(Thầy Tịnh)

QLVH lưới điện hạ thế (3)

(Thầy Lâm)

SÁNG

404-G2

Điện tử công suất (3)

(Thầy T.Phong)

Truyền động điện (3)

(Thầy Tr.Dũng)

Điện tử công suất (3)

(Thầy T.Phong)

Truyền động điện (3)

(Thầy Tr.Dũng)

CHIỀU

404-G2

Điện tử công suất (3)

(Thầy T.Phong)

Điện tử công suất (3)

(Thầy T.Phong)

QLVH lưới điện hạ thế (3)

(Thầy Lâm)

QLVH lưới điện hạ thế (3)

(Thầy Lâm)

BV rơle (5)

(Thầy Tịnh)

QLVH lưới điện hạ thế (3)

(Thầy Lâm)

Truyền động điện (3)

(Thầy Tr.Dũng)

Điện tử công suất (3)

(Thầy T.Phong)

Truyền động điện (3)

(Thầy Tr.Dũng)

LỊCH THỰC TẬP

MÔN

K5CnĐC5

K5CnĐC6

TH bảo vệ rơle (Cô Diệu)

10/03-14/03

17/03-21/03

TN Thiết bị điện (Cô Hải)

24/03-28/03

10/03-14/03

Lắp đặt lưới điện hạ thế 2

03/03-07/03

10/02-14/02

(Thầy Sinh+Thanh Dũng)

(Thầy Sinh+V.Hưng)

Thực tập Lắp đặt điện (Thầy Đẩu+Khưu)

31/03-04/04

17/02-21/02

TH điện tử công suất (Thầy Quảng)

17/02-21/02

24/02-28/02

Ghi chú:

- Các môn dạy thực tập song song mỗi lớp 2 giáo viên: Giáo viên ghi trước dạy nửa đầu danh sách học sinh, giáo viên ghi sau dạy nửa cuối danh sách học sinh.


Ngày 29/3/2014 thi tốt nghiệp phần thực hành nghề


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 3

LỚP K9CHL (HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG)

(Từ ngày 07/08/2017 đến 24/12/2017)

Từ ngày 12/08/2017 đến ngày 15/10/2017 (10 tuần)

(nghỉ các ngày 02,03/09)

Ngày

Buổi

Môn học

Giáo viên

Phòng học

Thứ Bảy

Sáng

Nhà máy điện (3)

Thầy Khoái

103-G1

Tiếng Anh chuyên ngành (2)

Cô Hà

103-G1

Chiều

Bù công suất phản kháng lưới phân phối (3)

Thầy T.Phong

103-G1

PLC (2)

Thầy Tiến

103-G1

Tối

SCADA (3)

Thầy Thùy

103-G1

Chủ Nhật

Sáng

Bảo vệ các phần tử trong hệ thống điện (3)

Thầy Lâm

103-G1

Tiếng Anh chuyên ngành (2)

Cô Hà

103-G1

Chiều

Tự động hóa HTĐ (3)

Thầy Ngã

103-G1

PLC (2)

Thầy Tiến

103-G1

Từ ngày 21/10/2017 đến ngày 29/10/2017 (02 tuần):

Ngày

Buổi

Môn học

Giáo viên

Phòng học

Thứ Bảy

Sáng

TT rơle (5)

Cô Thư

Khu TN, TH

Chiều

TT rơle (5)

Cô Thư

Khu TN, TH

Chủ Nhật

Sáng

TT rơle (5)

Cô Thư

Khu TN, TH

Chiều

TT rơle (5)

Cô Thư

Khu TN, TH

Từ ngày 04/11/2017 đến ngày 12/11/2017 (02 tuần):

Ngày

Buổi

Môn học

Giáo viên

Phòng học

Thứ Bảy

Sáng

TT lắp mạch nhị thứ (5)

Cô Diệu

Khu TN, TH

Chiều

TT lắp mạch nhị thứ (5)

Cô Diệu

Khu TN, TH

Chủ Nhật

Sáng

TT lắp mạch nhị thứ (5)

Cô Diệu

Khu TN, TH

Chiều

TT lắp mạch nhị thứ (5)

Cô Diệu

Khu TN, TH

Từ ngày 18/11/2017 đến ngày 26/11/2017 (02 tuần):

Ngày

Buổi

Môn học

Giáo viên

Phòng học

Thứ Bảy

Sáng

Thực tập PLC (5)

Thầy Quảng

Khu TN, TH

Chiều

Thực tập PLC (5)

Thầy Quảng

Khu TN, TH

Chủ Nhật

Sáng

Thực tập PLC (5)

Thầy Quảng

Khu TN, TH

Chiều

Thực tập PLC (5)

Thầy Quảng

Khu TN, TH


Từ ngày 02/12/2017 đến ngày 10/12/2017 (02 tuần):

Ngày

Buổi

Môn học

Giáo viên

Phòng học

Thứ Bảy

Sáng

TT Vận hành NMTĐ (5)

Cô Anh

Khu TN, TH

Chiều

TT Vận hành NMTĐ (5)

Cô Anh

Khu TN, TH

Chủ Nhật

Sáng

TT Vận hành NMTĐ (5)

Cô Anh

Khu TN, TH

Chiều

TT Vận hành NMTĐ (5)

Cô Anh

Khu TN, TH

Từ ngày 16/12/2017 đến ngày 24/12/2017 (02 tuần):

Ngày

Buổi

Môn học

Giáo viên

Phòng học

Thứ Bảy

Sáng

ĐA chống sét và tiếp địa (5)

Thầy Duy

103-G1

Chiều

ĐA chống sét và tiếp địa (5)

Thầy Duy

103-G1

Chủ Nhật

Sáng

ĐA chống sét và tiếp địa (5)

Thầy Duy

103-G1

Chiều

ĐA chống sét và tiếp địa (5)

Thầy Duy

103-G1

Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 22/12/2017 (04 tuần): Thực tập tốt nghiệp vào các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong các tuần.

Lịch học bổ sung các môn thực tập học kỳ 1 cho các sinh viên nhập học muộn:

Từ ngày 30/12/2017 đến ngày 07/01/2018 (02 tuần):

Ngày

Buổi

Môn học

Giáo viên

Phòng học

Thứ Bảy

Sáng

TT lưới (5)

Thầy Việt

Khu TN, TH

Chiều

TT lưới (5)

Thầy Việt

Khu TN, TH

Chủ Nhật

Sáng

TT lưới (5)

Thầy Việt

Khu TN, TH

Chiều

TT lưới (5)

Thầy Việt

Khu TN, TH

Từ ngày 13/01/2018 đến ngày 21/01/2018 (02 tuần):

Ngày

Buổi

Môn học

Giáo viên

Phòng học

Thứ Bảy

Sáng

Thí nghiệm mạch điện (5)

Cô Tiên

Khu TN, TH

Chiều

Thí nghiệm mạch điện (5)

Cô Tiên

Khu TN, TH

Chủ Nhật

Sáng

Thí nghiệm mạch điện (5)

Cô Tiên

Khu TN, TH

Chiều

Thí nghiệm mạch điện (5)

Cô Tiên

Khu TN, TH

Từ ngày 27/01/2018 đến ngày 04/02/2018 (02 tuần):

Ngày

Buổi

Môn học

Giáo viên

Phòng học

Thứ Bảy

Sáng

Thực tập lắp đặt điện (5)

Thầy Đẩu

Khu TN, TH

Chiều

Thực tập lắp đặt điện (5)

Thầy Đẩu

Khu TN, TH

Chủ Nhật

Sáng

Thực tập lắp đặt điện (5)

Thầy Đẩu

Khu TN, TH

Chiều

Thực tập lắp đặt điện (5)

Thầy Đẩu

Khu TN, TH

Từ ngày 24/02/2018 đến ngày 04/03/2018 (02 tuần):

Ngày

Buổi

Môn học

Giáo viên

Phòng học

Thứ Bảy

Sáng

TT TN thiết bị điện 1 (5)

Cô M.Linh

Khu TN, TH

Chiều

TT TN thiết bị điện 1 (5)

Cô M.Linh

Khu TN, TH

Chủ Nhật

Sáng

TT TN thiết bị điện 1 (5)

Cô M.Linh

Khu TN, TH

Chiều

TT TN thiết bị điện 1 (5)

Cô M.Linh

Khu TN, TH

Từ ngày 10/03/2018 đến ngày 18/03/2018 (02 tuần):

Ngày

Buổi

Môn học

Giáo viên

Phòng học

Thứ Bảy

Sáng

TT điện tử cơ bản (5)

Cô Thảo

Khu TN, TH

Chiều

TT điện tử cơ bản (5)

Cô Thảo

Khu TN, TH

Chủ Nhật

Sáng

TT điện tử cơ bản (5)

Cô Thảo

Khu TN, TH

Chiều

TT điện tử cơ bản (5)

Cô Thảo

Khu TN, TH


Ghi chú:

- Giáo viên tự bố trí thi hết môn sau khi kết thúc thời khóa biểu.


================

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

LỚP K9CHL (HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG)

(Từ 24/12/2016 đến 02/07/2017)

Từ ngày 24/12/2016 đến ngày 26/02/2017 (06 tuần)

(nghỉ các ngày 31/12; 01,21,22,28,29/01; 04,05/02)

Ngày

Buổi

Môn học

Giáo viên

Phòng học

Thứ Bảy

Sáng

Chính trị (2)

Thầy Nhơn

103-G1

Điện tử công suất (3)

Thầy T.Phong

103-G1

Chiều

Toán A2 (3)

Cô An

103-G1

Đo lường và cảm biến (2)

Cô H.Lâm

103-G1

Tối

Mạng điện (3)

Cô Nhung

103-G1

Chủ Nhật

Sáng

Ngắn mạch (3)

Thầy Thạch

103-G1

Chính trị (2)

Thầy Nhơn

103-G1

Chiều

Truyền động điện (2)

Thầy Tiến

103-G1

Toán A2 (3)

Cô An

103-G1

Từ ngày 04/03/2017 đến ngày 09/04/2017 (06 tuần);

Ngày

Buổi

Môn học

Giáo viên

Phòng học

Thứ Bảy

Sáng

Chính trị (3)

Thầy Nhơn

103-G1

Truyền động điện (2)

Thầy Tiến

103-G1

Chiều

Ngắn mạch (2)

Thầy Thạch

103-G1

Đo lường và cảm biến (3)

Cô H.Lâm

103-G1

Tối

Điện tử công suất (3)

Thầy T.Phong

103-G1

Chủ Nhật

Sáng

Ngắn mạch (3)

Thầy Thạch

103-G1

Mạng điện (2)

Cô Nhung

103-G1

Chiều

Truyền động điện (3)

Thầy Tiến

103-G1

Điện tử công suất (2)

Thầy T.Phong

103-G1

Từ ngày 15/04/2017 đến ngày 07/05/2017 (03 tuần); (nghỉ các ngày 29,30/04)

Ngày

Buổi

Môn học

Giáo viên

Phòng học

Thứ Bảy

Sáng

Giáo dục quốc phòng (5)

Thầy Cơ

103-G1

Chiều

Giáo dục quốc phòng (5)

Thầy Cơ

103-G1

Chủ Nhật

Sáng

Giáo dục quốc phòng (5)

Thầy Cơ

103-G1

Chiều

Giáo dục quốc phòng (5)

Thầy Cơ

103-G1

Từ ngày 13/05/2017 đến ngày 21/05/2017 (02 tuần);

Ngày

Buổi

Môn học

Giáo viên

Phòng học

Thứ Bảy

Sáng

TT lưới (5)

Thầy Sinh

Khu TN, TH

Chiều

TT lưới (5)

Thầy Sinh

Khu TN, TH

Chủ Nhật

Sáng

TT lưới (5)

Thầy Sinh

Khu TN, TH

Chiều

TT lưới (5)

Thầy Sinh

Khu TN, TH


Từ ngày 27/05/2017 đến ngày 04/06/2017 (02 tuần);

Ngày

Buổi

Môn học

Giáo viên

Phòng học

Thứ Bảy

Sáng

TT điện tử công suất (5)

Thầy Khánh

Khu TN, TH

Chiều

TT điện tử công suất (5)

Thầy Khánh

Khu TN, TH

Chủ Nhật

Sáng

TT điện tử công suất (5)

Thầy Khánh

Khu TN, TH

Chiều

TT điện tử công suất (5)

Thầy Khánh

Khu TN, TH

Từ ngày 10/06/2017 đến ngày 18/06/2017 (02 tuần);

Ngày

Buổi

Môn học

Giáo viên

Phòng học

Thứ Bảy

Sáng

TT TN thiết bị điện 2 (5)

Cô Hải

Khu TN, TH

Chiều

TT TN thiết bị điện 2 (5)

Cô Hải

Khu TN, TH

Chủ Nhật

Sáng

TT TN thiết bị điện 2 (5)

Cô Hải

Khu TN, TH

Chiều

TT TN thiết bị điện 2 (5)

Cô Hải

Khu TN, TH

Từ ngày 24/06/2017 đến ngày 02/07/2017 (02 tuần);

Ngày

Buổi

Môn học

Giáo viên

Phòng học

Thứ Bảy

Sáng

Đồ án mạng điện (5)

Cô Anh

103-G1

Chiều

Đồ án mạng điện (5)

Cô Anh

103-G1

Chủ Nhật

Sáng

Đồ án mạng điện (5)

Cô Anh

103-G1

Chiều

Đồ án mạng điện (5)

Cô Anh

103-G1========================

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1

LỚP K9CHL2 (HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG)

(Từ 01/10/2016 đến 11/12/2016)

Từ ngày 01/10/2016 đến 16/10/2016 (03 tuần):

Ngày

Buổi

Môn học

Giáo viên

Phòng học

Thứ Bảy

Sáng

Chính trị (2)

Thầy Nhơn

104-G1

Cung cấp điện (3)

Thầy Hân

104-G1

Chiều

Toán ứng dụng (2)

Cô An

104-G1

Máy điện (3)

Thầy D.Phong

104-G1

Tối

Vật lý đại cương (3)

Thầy Xứng

104-G1

Chủ Nhật

Sáng

Toán ứng dụng (2)

Cô An

104-G1

Tin học (3)

Thầy Tân

104-G1

Chiều

Mạch điện (3)

Cô Sương

104-G1

Giáo dục thể chất (3)

Thầy Ngô Việt

SVĐ

Tối

Tin học (3)

Thầy Tân

104-G1

Từ ngày 22/10/2016 đến 06/11/2016 (03 tuần):

Ngày

Buổi

Môn học

Giáo viên

Phòng học

Thứ Bảy

Sáng

Chính trị (2)

Thầy Nhơn

104-G1

Cung cấp điện (3)

Thầy Hân

104-G1

Chiều

Toán ứng dụng (2)

Cô An

104-G1

Máy điện (3)

Thầy D.Phong

104-G1

Tối

Vật lý đại cương (3)

Thầy Xứng

104-G1

Chủ Nhật

Sáng

Toán ứng dụng (2)

Cô An

104-G1

Tin học (3)

Thầy Tân

104-G1

Chiều

Mạch điện (3)

Cô Sương

104-G1

Giáo dục thể chất (3)

Thầy Ngô Việt

SVĐ

Tối

Vật lý đại cương (3)

Thầy Xứng

104-G1

Từ ngày 12/11/2016 đến 27/11/2016 (03 tuần):

Ngày

Buổi

Môn học

Giáo viên

Phòng học

Thứ Bảy

Sáng

Toán ứng dụng (2)

Cô An

104-G1

Tin học (3)

Thầy Tân

104-G1

Chiều

Mạch điện (3)

Cô Sương

104-G1

Giáo dục thể chất (3)

Thầy Ngô Việt

SVĐ

Tối

Vật lý đại cương (3)

Thầy Xứng

104-G1

Chủ Nhật

Sáng

Chính trị (2)

Thầy Nhơn

104-G1

Cung cấp điện (3)

Thầy Hân

104-G1

Chiều

Toán ứng dụng (2)

Cô An

104-G1

Máy điện (3)

Thầy D.Phong

104-G1

Tối

Chính trị (2)

Thầy Nhơn

104-G1

Từ ngày 03/12/2016 đến 11/12/2016 (02 tuần):

Ngày

Buổi

Môn học

Giáo viên

Phòng học

Thứ Bảy

Sáng

Toán ứng dụng (2)

Cô An

104-G1

Tin học (3)

Thầy Tân

104-G1

Chiều

Mạch điện (3)

Cô Sương

104-G1

Giáo dục thể chất (3)

Thầy Ngô Việt

SVĐ

Tối

Vật lý đại cương (3)

Thầy Xứng

104-G1

Chủ Nhật

Sáng

Chính trị (2)

Thầy Nhơn

104-G1

Cung cấp điện (3)

Thầy Hân

104-G1

Chiều

Toán ứng dụng (2)

Cô An

104-G1

Máy điện (3)

Thầy D.Phong

104-G1

Tối

Chính trị (2)

Thầy Nhơn

104-G1

Ghi chú:

- Giáo viên bố trí thi kết thúc môn học vào tiết cuối cùng của TKB.
======================================

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 3

LỚP K8CHL (HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG)

(Từ 05/09/2016 đến 16/12/2016)

Thứ

BUỔI

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Hai

Ba

Năm

Sáu

CHIỀU

305-G2

Nhà máy điện (3)

(Thầy T.Hưng)

Bù công suất phản kháng lưới phân phối (3)

(Thầy T.Phong)

PLC (2)

(Thầy V.Dũng)

Tự động hóa HTĐ (3)

(Cô H.Anh)

Bảo vệ các phần tử trong hệ thống điện (3)

(Thầy Ngã)

SCADA (1)

(Thầy Vĩnh)

SCADA (2)

(Thầy Vĩnh)

Tiếng Anh chuyên ngành (3)

(Cô Trang)

Tiếng Anh chuyên ngành (2)

(Cô Trang)

PLC (2)

(Thầy V.Dũng)

PLC (1)

(Thầy V.Dũng)

LỊCH THỰC TẬP

Môn học

Giáo viên

Thời gian

TT lắp mạch nhị thứ

Thầy Lộc

14/11-18/11

TT rơle

Cô Diệu

24/10-28/10

Thực tập PLC

Thầy Khánh

07/11-11/11

TT Vận hành NMTĐ

Thầy D.Linh

17/10-21/10

Đồ án chống sét và tiếp địa

Cô Nhung

21/11-25/11

Ghi chú:

- Các môn đồ án học tại phòng học lý thuyết, về giờ giấc thực hiện như các môn thực tập.