Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


 

LỊCH THI CÁC LỚP HỌC LẠI HỌC KỲ  2 (2010-2011)

(theo thông báo số 1175/CĐMT-ĐT ngày 14/10/2011 về việc học lần 2)

I. Hệ Cao đẳng:

1. THI LẦN 1:

TT

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

1.        

Tiếng Anh 1

07h30

12/12/2011

Phòng MT

Trắc nghiệm

2.        

LT Mạch 1

14h30

12/12/2011

1 phòng G2

Tự luận

3.        

NLMLN2

18h30

12/12/2011

3 phòng G2

Tự luận

4.        

Toán A2

07h30

13/12/2011

1 phòng G2

Tự luận

5.        

Vi xử lý

14h30

13/12/2011

1 phòng G2

Tự luận

6.        

Đo lường điện

18h30

13/12/2011

3 phòng G2

Tự luận

7.        

Vật lý

07h30

14/12/2011

1 phòng G2

Tự luận

8.        

Mạch ĐT 1

14h30

14/12/2011

2 phòng G2

Vấn đáp

9.        

Toán kinh tế

18h30

14/12/2011

1 phòng G2

Tự luận

10.    

ĐLCMĐCSVN

07h30

15/12/2011

1 phòng G2

Tự luận

11.    

Kỹ thuật xung số

14h30

15/12/2011

1 phòng G2

Tự luận

12.    

KT điện tử

16h30

15/12/2011

2 phòng G2

Tự luận

13.    

CĐ quá độ

18h30

15/12/2011

1 phòng G2

Tự luận

14.    

Vật liệu điện

07h30

16/12/2011

2 phòng G2

Tự luận

15.    

Cơ ứng dụng

14h30

16/12/2011

2 phòng G2

Tự luận

16.    

CSKTĐ1

18h30

13h00

16/12/2011

17/12/2011

6 phòng G2

3 phòng G2

Tự luận (BT)

Vấn đáp (LT)

17.    

CSKTĐ2

18h30

13h00

17/12/2011

18/12/2011

2 phòng G2

2 phòng G2

Tự luận (BT)

Vấn đáp (LT)

18.    

Lưới điện 1

06h30

17/12/2011

4 phòng G2

Vấn đáp

19.    

PĐNMĐ

06h30

18/12/2011

4 phòng G2

Vấn đáp

 

2. THI LẦN 2:

TT

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

1.        

Tiếng Anh 1

07h30

06/02/2012

Phòng MT

Trắc nghiệm

2.        

LT Mạch 1

14h30

06/02/2012

1 phòng G2

Tự luận

3.        

NLMLN2

18h30

06/02/2012

1 phòng G2

Tự luận

4.        

Toán A2

07h30

07/02/2012

1 phòng G2

Tự luận

5.        

Vi xử lý

14h30

07/02/2012

1 phòng G2

Tự luận

6.        

Đo lường điện

18h30

07/02/2012

1 phòng G2

Tự luận

7.        

Vật lý

07h30

08/02/2012

1 phòng G2

Tự luận

8.        

Mạch ĐT 1

14h30

08/02/2012

1 phòng G2

Vấn đáp

9.        

Toán kinh tế

18h30

08/02/2012

1 phòng G2

Tự luận

10.    

ĐLCMĐCSVN

07h30

09/02/2012

1 phòng G2

Tự luận

11.    

Kỹ thuật xung số

14h30

09/02/2012

1 phòng G2

Tự luận

12.    

KT điện tử

18h30

09/02/2012

1 phòng G2

Tự luận

13.    

CĐ quá độ

07h30

10/02/2012

1 phòng G2

Tự luận

14.    

Vật liệu điện

14h30

10/02/2012

1 phòng G2

Tự luận

15.    

Cơ ứng dụng

18h30

10/02/2012

1 phòng G2

Tự luận

16.    

CSKTĐ1

18h30

13h00

11/02/2012

12/02/2012

2 phòng G2

1 phòng G2

Tự luận (BT)

Vấn đáp (LT)

17.    

CSKTĐ2

18h30

13h00

12/02/2012

13/02/2012

1 phòng G2

1 phòng G2

Tự luận (BT)

Vấn đáp (LT)

18.    

Lưới điện 1

06h30

12/02/2012

2 phòng G2

Vấn đáp

19.    

PĐNMĐ

06h30

13/02/2012

2 phòng G2

Vấn đáp

 


II. Hệ Trung cấp chuyên nghiệp:

1. THI LẦN 1:

TT

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

1.        

Chính trị 2

07h30

08h00

12/12/2011

1 phòng G1

Phòng MT

Tự luận

Trắc nghiệm

2.        

PLC

18h30

12/12/2011

2 phòng G1

Tự luận

3.        

Tiếng Anh 2

07h30

13/12/2011

Phòng MT

Trắc nghiệm

4.        

PĐNMĐ 1

18h30

13/12/2011

8 phòng G1

Tự luận

5.        

Cơ ứng dụng

07h30

14/12/2011

Phòng MT

Trắc nghiệm

6.        

Máy điện

18h30

14/12/2011

2 phòng G1

Tự luận

7.        

KT điện tử

07h30

15/12/2011

2 phòng G1

Tự luận

8.        

Linh kiện ĐT

18h30

15/12/2011

1 phòng G1

Tự luận

9.        

Mạch điện tử

06h30

16/12/2011

1 phòng G1

Vấn đáp

10.    

CSKTĐ 1

06h30

17/12/2011

2 phòng G1

Vấn đáp

11.    

CSKTĐ 2

06h30

18/12/2011

4 phòng G1

Vấn đáp

 

2. THI LẦN 2:

TT

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

1.        

Chính trị 2

07h30

08h00

06/02/2012

1 phòng G1

Phòng MT

Tự luận

Trắc nghiệm

2.        

PLC

18h30

06/02/2012

1 phòng G1

Tự luận

3.        

Tiếng Anh 2

07h30

07/02/2012

Phòng MT

Trắc nghiệm

4.        

PĐNMĐ 1

18h30

07/02/2012

2 phòng G1

Tự luận

5.        

Cơ ứng dụng

07h30

08/02/2012

Phòng MT

Trắc nghiệm

6.        

Máy điện

18h30

08/02/2012

1 phòng G1

Tự luận

7.        

KT điện tử

07h30

09/02/2012

1 phòng G1

Tự luận

8.        

Linh kiện ĐT

18h30

09/02/2012

1 phòng G1

Tự luận

9.        

Mạch điện tử

06h30

10/02/2012

1 phòng G1

Vấn đáp

10.    

CSKTĐ 1

06h30

11/02/2012

1 phòng G1

Vấn đáp

11.    

CSKTĐ 2

06h30

12/02/2012

2 phòng G1

Vấn đáp