Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


 
THÔNG BÁO
"V/v điều chỉnh phòng học các lớp K3CHL3, K3CVL, K4ĐHL, K4CHL1"
 

     Phòng Đào tạo thông báo cho các lớp K3CHL3, K3CVL, K4ĐHL, K4CHL1 bắt đầu từ ngày 06/02/2012 chuyển sang học tại các phòng như sau: 

Thời gian

K3CVL

K3CHL3

K4ĐHL

K4CHL1

06/02-11/02

S-201-G1

C-201-G1

S-405-G2

S-202-G1

13/02-17/02

S-101-G1

C-101-G1

S-405-G2

S-207-G1

18/02-23/02

S-101-G1

C-102-G1

S-405-G2

S-303-G1

24/02-29/02

S-101-G1

C-101-G1

S-405-G2

S-301-G1

01/03-06/03

S-103-G1

C-101-G1

S-405-G2

S-207-G1

Từ ngày 07/03

 

 

S-405-G2

S-302-G3

     Đề nghị các Khoa giáo viên và các lớp HSSV lưu ý triển khai thực hiện.