Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


 

THÔNG BÁO
V/v Học lại các học phần thiếu điểm khóa K7C, K8C, K20T


     Trên cơ sở kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa
K7C, K8C, K20T cụ thể như sau:
     1. K7CH,CV

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.      

Tiếng anh 2 (K7CH,V)

25/56

45

Từ 12/4 đến 21/5/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.206G1

Huỳnh Thị Tuyết

2.      

CSKTĐ2

115/134

75

Từ 12/4 đến 10/6/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

L3 từ 7h00 và 13h30 thứ 7 (5 tiết)

L1: P.204G1

L2: P.206G1

L3:P.207G1

1. Nguyễn Thị Thu Huyền

L1: K7CH1,4,6

2. Lê Văn Khoa

L2: K7CH2,5,7

3. Lê Công Hân

L3:K7CH3,8

3.      

Máy điện 1

16/35

45

Từ 12/4 đến 21/5/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P.204G1

Nguyễn Tiến Phong

4.      

Thiết bị khí cụ điện

96/115

60

Từ 12/4 đến 10/6/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

L1:P.207G1

L2:P.301G1

1. Trần Đình Sơn

L1: K7CH1,4,6,7,8

2. Nguyễn Văn Thu

L2: K7CH2,3,5

5.      

Vi xử lý

CH

44/71

45

Từ 12/4 đến 21/5/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P.206G1

Ngô Đình Vĩnh

6.      

Vi xử lý

CV

13/18

45

Từ 12/4 đến 21/5/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P.207G1

Mai Thị Kim Liên

7.      

Đo lường điện

16/34

60

Từ 12/4 đến 10/6/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P.301G1

Nguyễn Đình Sương

8.      

Mạch điện tử 2

34/42

45

Từ 12/4 đến 21/5/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.302G1

Nguyễn Mạnh Hùng

9.      

Lý thuyết mạch 2

11/35

45

Từ 12/4 đến 21/5/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P.301G1

Mai Thị Kim Liên

          2. KHÓA K8C:

 

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.      

Toán A1

55/97

45

Từ 12/4 đến 21/5/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.205G2

 

Trần Lê Hương Ly

 

2.      

Vật lý

40/50

60

Từ 12/4 đến 10/6/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.303G1

Nguyễn Tấn Xứng

3.      

Hoá

20/30

45

Từ 12/4 đến 21/5/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P.302G1

Nguyễn Thị Trang

4.      

Cơ ứng dụng

60/86

30

Từ 12/4 đến 21/5/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

L1:P303G1

L2:P305G1

1. Lê Thị Hương Lâm

L1: K8CH1,2,9,11,13

2. Võ Đình Định

L2: K8CH3,4,5,6,7,8,12

 

  

          3. KHÓA K20T:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.      

Vật liệu

30/84

30

Từ 12/4 đến 21/5/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.305G1

 

Phạm Thị Hiền

 

2.      

Chính trị 1

15/60

45

Từ 05/4 đến 10/6/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.204G2

Lê Văn Nhơn

3.      

Anh văn 1

27/62

45

Từ 12/4 đến 21/5/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P.201G2

Hà Thị Mỹ Nhung

4.      

Mạch điện

219/286

60

Từ 12/4 đến 10/6/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết);

L5 từ 7h00 và 13h30

CN (5 tiết)

L1:P.301G1

L2:P.302G1

L3:P.303G1

L4:P.305G1

L5:P.101G1

L6:P.102G1

1. Lê Tự Duy Phong

L1: K20TH1,2

2. Bùi Thị Hạnh Tiên

L2: K20TH3,TV

3. Võ Thị Sương

L3: K20TH4,5

4. Nguyễn Đình Sương

L4: K20TH6,8

5. Huỳnh Tấn Khoa

L5: K20TH7,9

6. Lê Thị Kim Nhung

L6: K20TH10

Ghi chú:
           
- Các lớp không tổ chức học lại đề nghị HSSV đến phòng Tài chính-Kế toán để nhận lại học phí, hạn cuối là ngày 20/4/2012.