Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báoTHÔNG BÁO
"Các môn thi tốt nghiệp khoá K3CHL,CVL"

 

     Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-CĐMT-P2 ngày 02/01/2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc cụ thể hoá quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy, phòng Đào tạo thông báo các môn thi và hình thức thi của kỳ thi tốt nghiệp khoá K3CHL,CVL hệ Cao đẳng liên thông ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông như sau:

I- Thi tốt nghiệp phần kiến thức các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh:

     Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông.

     Môn thi: Chính trị 2 ĐVHT

     Hình thức thi: Tự luận

II- Thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

     1. Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

     Môn thi:
          - Cơ sở kỹ thuật điện 4 ĐVHT

          - PĐ NMĐ 3 ĐVHT

          - Lưới điện 3 ĐVHT

     Hình thức thi: Vấn đáp

     2. Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

     Môn thi:
          - Lý thuyết mạch 5 ĐVHT

          - Mạng thông tin di động 5 ĐVHT

     Hình thức thi: Vấn đáp


Tải đề cương tại đây:
     1. Đề cương môn Lưới điện và Phần điện NMD: De_cuong_on_tap_Luoi_dien_va_Phan_dien_NMD_K3_Lienthong.pdf
     2. Đề cương môn Cơ sở kỹ thuật điện: De_cuong_on_tap_CSKTDien_ K3_Lienthong.doc
     3. Đề cương môn Lý thuyết mạch:
     4. Đề cương môn Mạng thông tin di động:
     5. Đề cương môn Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: Decuong_onthi_TTHoChiMinh_K3_Lienthong.doc