Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO
v/v quy định hình thức và nội dung thi tốt nghiệp khoá K6C

 
     Thực hiện theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung quy định nội dung và hình thức thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp cho sinh viên hệ cao đẳng chuyên nghiệp khoá K6C như sau:

I. Thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

     - Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, Tin học ứng dụng, Kế toán, Tài chính ngân hàng

     - Hình thức thi: Tự luận

     - Nội dung: Các môn khoa học Mác-Lê Nin, TT HCM- 2 ĐVHT


II. Thi tốt nghiệp kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

1. Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện

     - Hình thức thi: Vấn đáp

     - Nội dung: Môn Thiết bị và khí cụ điện - 3 ĐVHT

     - Môn Bảo vệ rơle - 3 ĐVHT

     - Môn Phần điện NMĐ&TBA - 2 ĐVHT

     - Môn Lưới điện - 2 ĐVHT

2. Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông

     - Hình thức thi: Vấn đáp

     - Nội dung: Mạch điện tử - 5 ĐVHT

     - Kỹ thuật chuyển mạch - 3 ĐVHT

     - Cơ sở truyền dẫn số - 2 ĐVHT

3. Ngành học: Tin học ứng dụng

     - Hình thức thi: Tự luận

     - Nội dung: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - 4 ĐVHT

     - Mạng máy tính - 6 ĐVHT

4. Ngành học: Kế toán

     - Hình thức thi: Tự luận

     - Nội dung: Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - 5 ĐVHT

     - Kế toán chi phí - 3 ĐVHT

     - Kế toán quản trị - 2 ĐVHT

5. Ngành học: Tài chính ngân hàng

     - Hình thức thi: Tự luận

     - Nội dung: Phân tích tín dụng và cho vay - 3 ĐVHT

     - Nghiệp vụ ngân hàng cơ bản - 4 ĐVHT

     - Kế toán ngân hàng - 3 ĐVHT

 

Ghi chú:

     - Các sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

     - Phần thi khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tổ chức 1 lần. Nội dung mỗi đề thi bao gồm các môn học của từng ngành theo quy định trên.

     - Để thuận lợi cho việc ôn thi tốt nghiệp, đề nghị các Khoa giáo viên cung cấp câu hỏi ôn tập các nội dung thi tốt nghiệp cho sinh viên trước khi đi thực tập tốt nghiệp.