Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báoQUYẾT ĐỊNH

v/v giao nhiệm vụ giảng viên phụ trách theo dõi sinh viên

khoá K6C, K2CnC thực tập tốt nghiệp

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

     Căn cứ quyết định số 3017/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung trên cơ sở Trường Trung học Điện 3;

     Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-EVN- HĐQT ngày 7/5/2007 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung;

     Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1. Phân công giảng viên bàn giao sinh viên khoá K6CH, K2CnC thực tập tốt nghiệp:

          - Tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng: Thầy Trần Đình Dũng

          - Tại Công ty Điện lực Quảng Nam: Thầy Lê Tự Duy Phong

          Thời gian bàn giao: 08h00 ngày 14/05/2012.

     Điều 2. Phân công các giảng viên (có danh sách kèm theo) phụ trách theo dõi sinh viên khoá K6C, K2CnC thực tập tốt nghiệp. Thời gian thực tập: Từ ngày 14/05/2012 đến 20/07/2012.

     Điều 3. Giảng viên bàn giao, phụ trách theo dõi sinh viên khoá K6C, K2CnC thực hiện theo quyết định số 708/QĐ-CĐĐLMT ngày 25/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của học sinh sinh viên.

     Điều 4. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng khoa KHCB, Phó Trưởng khoa KTCS, Trưởng Khoa Điện, Phó Trưởng khoa ĐTVT, Trưởng khoa Kinh tế và các giảng viên có tên trong danh sách tại điều 1,2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
     Tải file đính kèm:
     1. K6C: K6C_DANGKY_GIAOVIEN_THEODOI_THUCTAP.rar
     2. K2CnC: K2CnC_DANGKY_GIAOVIEN_THEODOI.xls
     3. Địa chỉ các chi nhánh điện cao thế: Danhsanh_Diachi_cac_TBA.xls