Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP

MÔN THI: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN

CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

KHỐI LỚP K3ĐHL

Câu 1: Trình bày nội dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất? Sự vận dụng quy luật này của Đảng ta?

Câu 2: Trình bày nội dung và ý nghĩa phương pháp luận từ mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội? Lấy các ví dụ trong đời sống thực tiễn để minh họa mối quan hệ biện chứng đó?

Câu 3: Giá trị thặng dư là gì? Tại sao nói sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản?

Câu 4: Làm rõ quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội?

Câu 5: Quan điểm của Hồ Chí Minh về tính chất phức tạp và khó khăn của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam? Nêu ví dụ minh họa?

Câu 6: Quan điểm của Hồ Chí Minh về những nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng? Ý nghĩa vận dụng vào trong sinh hoạt Đoàn?

Câu 7: Quan điểm của Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước?

Câu 8: Quan điểm Hồ Chí Minh về những phẩm chất đạo đức của con người mới? Liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện những phẩm chất đó?