Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

KHOÁ K19T (LẦN 2) HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

I. Hướng dẫn nội qui thi tốt nghiệp:

1. Thời gian: 09h00 ngày 28/01/2013

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Tổ chức thực hiện: P2 tập trung học sinh và phổ biến nội qui.

II. Thi tốt nghiệp môn Chính trị:

1. Thời gian: 18h30 ngày 29/01/2013

2. Địa điểm: 8 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp môn Chính trị.

III. Thi tốt nghiệp phần Thực hành nghề nghiệp:

1. Thời gian: 06 giờ 30 ngày 02/2/2013

2. Địa điểm:

Ngành hệ thống điện: Trạm biến áp 22kV, phòng TN Rơ le, phòng TN Thiết bị điện, Bãi thực tập lưới.

Ngành điện tử - viễn thông: Phòng thực tập tổng đài, phòng thực tập thiết bị đầu cuối.

Ngành Kế toán: Phòng máy tính.

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần thực hành nghề nghiệp và lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp.

IV. Thi tốt nghiệp phần Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp:

1. Thời gian: 06 giờ 30 ngày 03/02/2013

2. Địa điểm: 8 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần thực hành nghề nghiệp và lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp.