Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Quy định nội dung và hình thức thi tốt nghiệp khoá K7C

Thực hiện theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung quy định nội dung và hình thức thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp cho sinh viên hệ cao đẳng chuyên nghiệp khoá K7C như sau:

I. Thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, Tin học ứng dụng, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh.

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Các môn khoa học Mác-Lê Nin, TT HCM- 2 ĐVHT

II. Thi tốt nghiệp kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

1. Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện

Hình thức thi: Vấn đáp

Nội dung: Thiết bị điện - 3 ĐVHT

Bảo vệ rơle - 3 ĐVHT

Phần điện NMĐ&TBA - 2 ĐVHT

Lưới điện - 2 ĐVHT

2. Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông

Hình thức thi: Vấn đáp

Nội dung: KT Mạch điện tử - 5 ĐVHT

Kỹ thuật chuyển mạch - 3 ĐVHT

Cơ sở truyền dẫn số - 2 ĐVHT

3. Ngành học: Tin học ứng dụng

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - 4 ĐVHT

Mạng máy tính - 6 ĐVHT

4. Ngành học: Kế toán

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - 5 ĐVHT

Kế toán chi phí - 3 ĐVHT

Kế toán quản trị - 2 ĐVHT

5. Ngành học: Tài chính ngân hàng

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Phân tích tín dụng và cho vay - 3 ĐVHT

Nghiệp vụ ngân hàng cơ bản - 4 ĐVHT

Kế toán ngân hàng - 3 ĐVHT

6. Ngành học: Quản trị kinh doanh

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Kế toán quản trị - 3 ĐVHT

Quản trị tài chính - 3 ĐVHT

Quản trị chiến lược - 4 ĐVHT

Ghi chú:

- Các sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

- Phần thi khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tổ chức 1 lần. Nội dung mỗi đề thi bao gồm các môn học của từng ngành theo quy định trên.

- Để thuận lợi cho việc ôn thi tốt nghiệp, đề nghị các Khoa giáo viên cung cấp câu hỏi ôn tập các nội dung thi tốt nghiệp cho sinh viên trước khi đi thực tập tốt nghiệp.