Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh mức thu học phí, kinh phí đào tạo

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2010 về việc qui định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-CĐMT ngày 15/5/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc quy định thu học phí, kinh phí đào tạo và phí ở nội trú.

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-CĐMT ngày 17/6/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về mức thu học phí, kinh phí đào tạo.

Nay Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung thông báo để học sinh, sinh viên biết và thực hiện việc thu học phí, kinh phí đào tạo từ học kỳ I năm học 2013-2014 đối với các hệ đào tạo tại Trường như sau:

STT

Hệ đào tạo

Học phí
( đ/tháng)

Kinh phí đào tạo
( đ/tháng)

Tổng cộng
( đ/tháng)

1

Hệ cao đẳng chinh quy, liên thông

1.1

- Kinh tế

388,000

150,000

538,000

1.2

- Kỹ thuật

452,000

250,000

702,000

2

Hệ Trung cấp chuyên nghiệp

2.1

- Kinh tế

340,000

150,000

490,000

2.2

- Kỹ thuật

400,000

200,000

600,000

3

Hệ dạy nghề

3.1

- Cao đẳng nghề

450,000

200,000

650,000

3.2

- Trung cấp nghề

400,000

180,000

580,000