Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm trong hè 2013

Trên cơ sở kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm trong hè 2013 cho các học sinh khóa K8CH, K9CH cụ thể như sau:

1. Từ ngày 18/7/2013 đến ngày 04/8/2013

Thứ

Phòng

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Chủ

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

Nhật

Mạch điện 1

(3)

Tiếng anh 1

(3)

Thiết bị điện

(4)

Mạch điện 1

(3)

Tiếng anh 1

(3)

Thiết bị điện

(4)

Mạch điện 1

(3)

S-101-G1

Máy điện 2

(3)

Tiếng anh 2

(3)

Tin học ĐC

(2)

Máy điện 2

(3)

Tiếng anh 2

(3)

Tin học ĐC

(2)

Máy điện 2

(3)

Tin học ĐC

(2)

Mạch điện 1

(3)

Tiếng anh 1

(3)

Tin học ĐC

(2)

Mạch điện 1

(3)

Tiếng anh 1

(3)

Tin học ĐC

(2)

C-101-G1

Thiết bị điện

(4)

Máy điện 2

(3)

Tiếng anh 2

(3)

Thiết bị điện

(4)

Máy điện 2

(3)

Tiếng anh 2

(3)

Thiết bị điện

(4)

T-101-G1

(18h30-21h00)

Tin học ĐC

(3)

Tin học ĐC

(3)

Tin học ĐC

(3)

Tin học ĐC

(3)

Tin học ĐC

(3)

Tin học ĐC

(3)

2. Từ ngày 10/8/2013 đến ngày 31/8/2013

Thứ

Phòng

Thứ

Chủ

Thứ

Chủ

Thứ

Chủ

Thứ

Bảy

(10/8/13)

Nhật

(11/8/13)

Bảy

(17/8/13)

Nhật

(18/8/13)

Bảy

(24/8/13)

Nhật

(25/8/13)

Bảy

(31/8/13)

Mạch điện 1

(3)

Mạch điện 1

(3)

Mạch điện 1

(3)

Tiếng anh 1

(3)

Mạch điện 1

(3)

Tiếng anh 1

(3)

Mạch điện 1

(3)

S-101-G1

Máy điện 2

(3)

Máy điện 2

(3)

Máy điện 2

(3)

Tiếng anh 2

(3)

Máy điện 2

(3)

Tiếng anh 2

(3)

Máy điện 2

(3)

Thiết bị điện

(4)

Thiết bị điện

(4)

Tiếng anh 1

(3)

Mạch điện 1

(3)

Tiếng anh 1

(3)

Mạch điện 1

(3)

Tiếng anh 1

(3)

C-101-G1

Tin học ĐC

(2)

Tin học ĐC

(2)

Tiếng anh 2

(3)

Máy điện 2

(3)

Tiếng anh 2

(3)

Máy điện 2

(3)

Tiếng anh 2

(3)

Giáo viên giảng dạy:

TT

Môn học

Số tiết

Giáo viên giảng dạy

1.

Tiếng anh 1

45

Huỳnh Thị Tuyết

2.

Tiếng anh 2

45

Lại Thị Ngọc Trang

3.

Tin học đại cương

75

Huỳnh Kim Tân

4.

Thiết bị điện

60

Phan Xuân Tưởng

5.

Mạch điện 1

60

Võ Thị Sương

6.

Máy điện 2

60

Lê Công Hân

Ghi chú:

- Các lớp có số HSSV nộp học phí học lại ít sẽ không tổ chức học lại, đề nghị HSSV đến phòng Tài chính-Kế toán để nhận lại học phí các môn: Vi mạch tương tự, Điện tử cơ bản, Toán A1, Hóa học; hạn cuối là ngày 15/8/2013.

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của HSSV trên phần mềm Quản lý đào tạo. Nhằm tránh tình trạng HS không có tên trong danh sách học lại vẫn được học, đề nghị giáo viên điểm danh theo danh sách trên phần mềm quản lý đào tạo.