Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


Download DANH SACH SV K7C BAO VE DO AN TOT NGIEP.xls

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khoá K7C hệ Cao đẳng chính quy

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-EVN ngày 19/07/2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung;

Căn cứ quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế đào tạo hệ Cao đẳng chính quy;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khoá K7C hệ Cao đẳng chính quy gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: Thực hiện theo quyết định số 679/QĐ-CĐMT ngày 01 tháng 07 năm 2013 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc cụ thể hoá Quy chế đào tạo hệ Cao đẳng chính quy và quyết định số 707/QĐ-CĐĐLMT ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc quy định làm khoá luận tốt nghiệp của sinh viên.

Điều 3. Các ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Khảo thí chất lượng đào tạo và các ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


DANH SÁCH BAN BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA K7C

(Kèm theo quyết định số /QĐ-CĐMT ngày tháng năm 2013)

I. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện:

Tiểu ban 1:

1.

ThS. Nguyễn Tiến Phong

- GV khoa KTCS

- Trưởng tiểu ban

2.

ThS. Nguyễn Phú Thạch

- GV khoa Điện

- Uỷ viên thư ký

3.

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thư

- GV khoa Điện

- Uỷ viên

4.

ThS. Phan Xuân Tưởng

- GV khoa KTCS

- Uỷ viên

5.

ThS. Doãn Bá Khưu

- GV khoa KTCS

- Uỷ viên

Tiểu ban 2:

1.

ThS. Lê Công Hân

- Phó Trưởng khoa KTCS

- Trưởng tiểu ban

2.

ThS. Lê Thị Mỵ Linh

- GV khoa Điện

- Uỷ viên thư ký

3.

ThS. Trần Đình Duy

- GV khoa Điện

- Uỷ viên

4.

ThS. Trần Duy Linh

- GV khoa Điện

- Uỷ viên

5.

KS. Huỳnh Tấn Khoa

- GV khoa KTCS

- Uỷ viên

Tiểu ban 3:

1.

ThS. Huỳnh Thanh Tịnh

- Trưởng khoa Điện

- Trưởng tiểu ban

2.

ThS. Lê Thị Nhung

- GV khoa Điện

- Uỷ viên thư ký

3.

ThS. Dương Tấn Hưng

- GV khoa Điện

- Uỷ viên

4.

ThS. Lê Tự Duy Phong

- GV khoa KTCS

- Uỷ viên

5.

ThS. Trần Đình Sơn

- GV khoa KTCS

- Uỷ viên

II. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông:

Tiểu ban 1:

1.

ThS. Nguyễn Mạnh Hùng

- GV khoa ĐTVT

- Trưởng tiểu ban

2.

KS. Mai Thị Kim Liên

- GV khoa ĐTVT

- Uỷ viên thư ký

3.

KS. Lê Thị Oanh

- GV khoa ĐTVT

- Uỷ viên

4.

KS. Nguyễn Việt Dũng

- GV khoa ĐTVT

- Uỷ viên

Tiểu ban 2:

1.

ThS. Nguyễn Viết Tiến

- Trưởng khoa ĐTVT

- Trưởng tiểu ban

2.

KS. Ngô Đình Vĩnh

- GV khoa ĐTVT

- Uỷ viên thư ký

3.

ThS. Bùi Ngọc Quảng

- GV khoa ĐTVT

- Uỷ viên

4.

ThS. Phạm Xuân Thùy

- GV khoa ĐTVT

- Uỷ viên

5.

KS. Nguyễn Thị Thu Thảo

- GV khoa ĐTVT

- Uỷ viên


III. Ngành Kế toán:

1.

ThS. Lê Văn Minh

- Trưởng phòng TC-KT

- Trưởng tiểu ban

2.

CN. Nguyễn Lê Thảo Quỳnh

- GV khoa Kinh tế

- Uỷ viên thư ký

3.

CN. Nguyễn Thị Hồng Hải

- CV phòng TCKT

- Uỷ viên

IV. Ngành Tài chính ngân hàng:

1.

ThS. Lê Nguyên Thảo

- GV khoa Kinh tế

- Trưởng tiểu ban

2.

CN. Phan Thị Anh Thư

- GV khoa Kinh tế

- Uỷ viên thư ký

3.

CN. Hoàng Hà Minh Châu

- GV khoa Kinh tế

- Uỷ viên

V. Ngành Quản trị kinh doanh:

1.

ThS. Phạm Ngã

- Trưởng khoa Kinh tế

- Trưởng tiểu ban

2.

CN. Nguyễn Thị Thu Hà

- GV khoa Kinh tế

- Uỷ viên thư ký

3.

CN. Trần Thị Tiền

- GV khoa Kinh tế

- Uỷ viên