Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẾ TỐT NGHIỆP

LỚP K3CnĐT - HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ

I-Chương trình:

7h 30 Ngày 30/8/2013 Buổi sinh hoạt cuối khoá

Địa điểm: Hội trường tầng 3 nhà làm việc

Thành phần: P. Đào tạo, P. Công tác học sinh sinh viên, toàn thể học sinh khoá K3CnĐT

1. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm

2. Tổ chức điều tra xã hội học

3. Hướng dẫn các công việc lễ tốt nghiệp

4. Hướng dẫn làm các thủ tục tốt nghiệp ra trường

5. Giao nhận hồ sơ ra trường, phát bảng điểm, chuyển sinh hoạt đoàn

9h 30 Ngày 30/8/2013

Sáng: Lễ tốt nghiệp

Địa điểm: Hội trường G1

Thành phần; Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Trưởng các đơn vị trong Nhà trường, các giáo viên không có giờ dạy, toàn thể học sinh khoá K3CnĐT

1. Chào cờ -tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

2. Báo cáo tổng kết khoá học

3. Công bố các Quyết định công nhận tốt nghiệp, Quyết định khen thưởng cho học sinh giỏi, khá

4. Trao giấy khen và phần thưởng cho học sinh giỏi, khá.

5. Công bố quyết định và trao giấy khen, phần thưởng cho cán bộ lớp, cán bộ đoàn

6. Phát biểu cảm tưởng của đại diện học sinh

7. Phát biểu của Lãnh đạo Nhà trường

8. Bế mạc

Chiều: 14h Phát bằng tốt nghiệp cho tất cả học sinh -Địa điểm: Phòng Đào tạo


II- Phân công thực hiện:

1.Phòng Đào tạo:

-Báo cáo tổng kết khoá học, các quyết định tốt nghiệp, khen thưởng, phần thưởng.

-In bằng, giấy khen, bảng điểm. Làm các thủ tục cấp bằng, bảng điểm

-Công tác tổ chức buổi lễ tốt nghiệp, buổi sinh hoạt cuối khoá

2.Phòng Công tác HSSV

-Thông báo các lớp học sinh - Tập trung và quản lý học sinh

-Chuẩn bị học sinh phát biểu ý kiến

-Công tác điều tra xã hội học

-Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm.

-Bàn giao hồ sơ ra trường

3.Phòng Tổng hợp

-Chuẩn bị hội trường, trang trí khẩu hiệu

-Âm thanh, ánh sáng, nước uống.

4. Đoàn thanh niên:

- Bàn giao hồ sơ đoàn viên ./.