Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm kỳ II (2012-2013)

khóa K20TH, K21TH, K7CH, K8CH,V, K9C

Trên cơ sở số lượng HSSV nộp học phí học lại, Nhà trường lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K20TH, K21TH, K7CH, K8CH,V, K9C cụ thể như sau:

I. KHÓA K8CH,V:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Lưới điện 1

143/166

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

L1: P101.G1

L2: P102.G1

L3: P103.G1

1. Lê Thị Nhung

L1: K8CH 1-5

2. Ngô Văn Hưng

L2: K8CH6-8,13

3. Trần Ngọc Hải

L3: K8CH9-12

1.

Cung cấp điện

56/82

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P205.G2

Dương Tấn Hưng

2.

Vi mạch số

15/45

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P104.G1

Bùi Phước Khánh

2.

Chế độ quá độ

21/59

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P101.G1

Nguyễn Phú Thạch

3.

Vi xử lý

54/84

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P205-G2

Ngô Đình Vĩnh

4.

Đo lường điện

47/71

60

Từ 18/9 đến 08/11/2013

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P101.G1

Nguyễn Thị

Thu Huyền

5.

Cơ sở truyền

dẫn số (CV)

9/14

60

Từ 18/9 đến 08/11/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P302.G1

Mai Thị Kim Liên

II. KHÓA K9C:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Vật lý 2

18/82

30

Từ 18/9 đến 20/10/2013

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P102.G1

1.Nguyễn Tấn Xứng

2.

Tin học 2

96/217

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

L1: P103.G1

L2: P104.G1

1. Huỳnh Kim Tân

L1: K9CH1-9,CV

2. Trần Ngọc Thi

L2: K9CH10-16

3.

Toán A2

110/181

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

L1: Từ 13h00

thứ 7,CN

(5 tiết)

P101.G1

L2: Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

P105.G1

1.Lê Thuý An

L1: K9CH1,10-16,CV

2.Trần Lê Hương Ly

L2: K9CH2-9

4.

Máy điện 1

76/172

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

L1: P102.G1

L2: P103.G1

1. Phan Xuân Tưởng

L1: K9CH1-6

2. Trần Đình Sơn

L2: K9CH7-16

5.

Tiếng anh 1

148/267

45

Từ 01/10 đến 05/11/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

L1: P104.G1

L2: P105.G1

L3: P106.G1

L4: P107.G1

1.Hà Thị Mỹ Nhung

L1: K9CH1-4,6

2.Huỳnh Thị Tuyết

L2: K9CH5,7,8,13

3.Lại Thị Ngọc Trang

L3: K9CH9,10,12

4.Phạm Thị Thu Hà

L4: K9CH11,14-16,CV

6.

Nguyên lý Mac-Lênin 2

42/120

60

Từ 18/9 đến 08/11/2013

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P105.G1

An Thị Hà

7.

Mạch điên 1

359/442

60

Từ 18/9 đến 08/11/2013

L1-5: Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

L1: P106.G1

L2: P107.G1

L3: P201.G1

L4: P202.G1

L5: P203.G1

L6: Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

L6: P201.G1

L7,8: Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

L7: P106.G1

L8: P107.G1

L1-5: SV đăng ký lớp 2,4,6

1. Trần Đình Sơn

L1: K9CH1-3, 9-12

2. Nguyễn Đình Sương

L2: K9CH4,13,16

3. Phan Xuân Tưởng

L3: K9CH5,6

4. Doãn Bá Khưu

L4: K9CH7,8,12

5. Huỳnh Tấn Khoa

L5: K9CH14,15

L6: SV đăng ký lớp 3,5,7

6. Nguyễn Văn Thu

L6: K9CH1-16

L7,8:SV đăng ký lớp T7,CN

7. Võ Thị Sương

L7: K9CH1-8,14

8. Lê Công Hân

L8: K9CH9-13,15,16

8.

Lý thuyết mạch 1 (CV)

10/14

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

P204.G1

Nguyễn Thị Thu Thảo

9.

Mạch điện

tử 1 (CV)

21/23

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

P202.G1

Nguyễn Mạnh Hùng

III. KHÓA K21TH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Chính trị 2

28/88

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P201.G1

1. Lê Văn Nhơn

2.

Anh văn 2

95/164

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

L1: P205.G1

L2: P206.G1

1. Lê Huy Nhã

L1: K21TH1-3,5

2. Hoàng Minh Hải

K21TH4,6-8

3.

Máy điện 1

104/171

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

L1: P203.G1

L2: P204.G1

L3: P205.G1

1. Nguyễn Tiến Phong

L1: K21TH1,2,3

2. Nguyễn Hữu Quỳnh Kha

L2: K21TH4,7

3. Bùi Thị Hạnh Tiên

L3: K21TH5,6,8

4.

Khí cụ điện

29/93

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P206.G1

Hoàng Hà

5.

Kỹ thuật điện tử

37/105

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P207.G1

Nguyễn Việt Dũng

6.

Đo lường điện

69/131

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

L1: P202.G1

L1: P203.G1

1. Lê Tự Duy Phong

L1: K21TH1-3,7

2. Phạm Thị Hiền

L2: K21TH4-6,8

IV. KHÓA K20TH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Bảo vệ rơle

30/43

75

Từ 18/9 đến 24/11/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P301.G1

Nguyễn Thị Ngọc Thư

V. KHÓA K7CH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Tự động hóa (K20T+K7C)

14/25

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P202.G1

Huỳnh Thanh Tịnh

Ghi chú:

- Lớp Kinh doanh điện năng, Lưới điện - K20T và lớp Vẽ điện, Kỹ năng giao tiếp - K21T không tổ chức học lại vì số lượng HSSV nộp học phí quá ít đề nghị học sinh đến phòng Tài chính-Kế toán để nhận lại học phí và đăng ký học ghép ngay với khóa sau, hạn cuối là ngày 18/9/2013.

- Các học sinh đã đăng ký học lớp Vận hành TBĐ - K20T đến phòng Tài chính-Kế toán để nộp thêm học phí học lại, hạn cuối là ngày 20/9/2013.

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của HSSV trên phần mềm Quản lý đào tạo. Nhằm tránh tình trạng HS không có tên trong danh sách học lại vẫn được học, đề nghị giáo viên điểm danh theo danh sách trên phần mềm quản lý đào tạo.