Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


 

THÔNG BÁO

"V/v điều chỉnh phòng học"Để tạo điều kiện đón học sinh sinh viên khoá mới nhập học, Phòng Đào tạo thông báo các lớp học tại giảng đường G1 trong ngày 25/08/2014 chuyển sang học tại các phòng như sau:

LỚP

HỌC TẠI PHÒNG

LỚP

HỌC TẠI PHÒNG

K9CH2

303-G2

K9CK

203-G3

K9CH3

303-G2

K9CN

203-G3

K9CH4

304-G2

K9CQ

303-G3

K9CH5

304-G2

K22TH1

101-G3

K9CH6

401-G2

K22TH2

101-G3

K9CH7

401-G2

K22TH3

102-G3

K9CH11

402-G2

K22TH5

201-G3

K9CV

402-G2

XEKAMAN 1

202-G3

K9CH13

403-G2

K9CH14

403-G2

K9CH15

404-G2

Sau thời gian trên, các lớp trở lại học bình thường theo TKB cũ.

Đề nghị các Khoa giáo viên và các lớp HSSV lưu ý triển khai thực hiện.


K10CH3,5,7,13-16,CV,CKNQ