Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"V/v điều chỉnh kế hoạch thi tốt nghiệp các môn Khoa học Mác-Lênin

và tư tưởng Hồ Chí Minh khoá K9C"

Theo kế hoạch số 264/KH-CĐMT ban hành ngày 02 tháng 04 năm 2015 về kế hoạch thi tốt nghiệp các môn Khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh khoá K9C hệ Cao đẳng chính quy, thời gian tổ chức thi lần 1 vào lúc 18 giờ 00 ngày 23/05/2015; tuy nhiên để tạo điều kiện cho việc tổ chức Hội giảng bình chọn giảng viên dạy giỏi vào các ngày 23,24/05/2015 theo kế hoạch số 328/ KH-CĐMT ban hành ngày 15 tháng 04 năm 2015 về Hội giảng bình chọn giảng viên dạy giỏi năm học 2014-2015; nay Nhà trường thông báo điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp lần 1 các môn Khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh khoá K9C chuyển sang thi vào lúc 14h00 ngày 24/05/2015.


Đề nghị các giảng viên có tên trong quyết định số 350/QĐ-CĐMT ngày 22/04/2015 về việc thành lập ban coi thi tốt nghiệp các môn Khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh khoá K9C hệ Cao đẳng chính quy và sinh viên khóa K9C lưu ý triển khai thực hiện.