Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH

V/v tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học

(Học kỳ II/ 2014- 2015 lần 1)

Theo kế hoạch giảng dạy các lớp Tin học - Ngoại ngữ học kỳ II năm học 2014-2015 cho các khóa K9C và K23TH đến nay đã kết thúc, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học lập kế hoạch tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Tin học trình độ B và Anh văn trình độ B như sau:

1. Các lớp, số lượng học viên, nội dung kiểm tra và thời gian tổ chức:

TT

Chứng chỉ trình độ B

Số học viên

Nội dung kiểm tra

Thời gian tổ chức

Nội dung

Thời gian

1

Anh văn

395

Nghe hiểu

30 phút

7h00 ngày 07/6/2015

Viết, đọc hiểu

90 phút

Hội thoại

5÷7phút/học viên

2

Tin học

337

Lý thuyết

30 phút

18h00 ngày 4,5/6/2015

Phần thực hành

90phút/1nội dung

GV dạy thông báo lịch

cụ thể theo lớp

2. Địa điểm kiểm tra:

a. Tin học: Phòng máy tính;

b. Anh văn: Giảng đường G2: 16 phòng từ 201 đến 405.

3. Phân công thực hiện:

TT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Thông báo, lập danh sách dự kiểm tra

Khoa BDNC

K1

2

Ra đề , Coi kiểm tra, Chấm bài kiểm tra

Theo Quyết định

3

Bố trí Phòng thi

P1

K1

4

Ra Quyết định cấp chứng chỉ

Khoa BDNC

5

In và cấp chứng chỉ

Khoa BDNC