TRANG CHỦ THƯ NGỎ QUY CHẾ SỔ VÀNG
Thư ngỏ
   Trải qua 30 năm hoạt động, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung ngày càng phát triển và tạo được uy tín như hôm nay. Có được thành quả này là nhờ sự giúp đỡ to lớn của các cơ quan chủ quản, các đơn vị, doanh nghiệp… và sự nổ lực của những người đã từng học tập, công tác tại trường.
  Hiện nay có gần 4.000 học sinh, sinh viên đang theo học tại trường, hầu hết đều cư trú trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây nguyên, những địa phương còn nhiều khó khăn về kinh tế và thường xuyên bị thiên tai tàn phá.


TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 200/QĐ-CĐMT

Quảng Nam, ngày 08 tháng 3 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Quỹ khuyến học

Cao đẳng Điện lực miền Trung

----------------------------------------------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ Quyết định số 3017/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung trên cơ sở Trường Trung học Điện 3;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung ban hành kèm Quyết định số 510/QĐ-EVN ngày 19/7/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Xét đề nghị của các ông Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế Quỹ khuyến học Cao đẳng Điện lực miền Trung.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng, khoa, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Bản

=============================

QUY CHẾ QUỸ KHUYẾN HỌC

CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 200/QĐ-CĐMT, ngày 08/3/2013)

Điều 1. Mục đích:

Phát huy truyền thống nhân ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung thành lập Quỹ Khuyến học Cao đẳng Điện lực miền Trung (gọi tắt là Quỹ) để giúp đỡ học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập và rèn luyện đạt kết quả tốt.


Điều 2. Nguyên tắc thành lập và hoạt động:

1. Quỹ thành lập theo nguyên tắc tự nguyện;

2. Quỹ ghi nhận sự đóng góp bằng công sức, bằng tiền, bằng hiện vật của các tổ chức, cá nhân dưới các hình thức: Ghi vào Sổ vàng khuyến học và đăng tải trên Website của Trường;

3. Sử dụng Quỹ đúng mục đích, phục vụ đúng đối tượng, công khai và minh bạch;

4. Duy trì và phát triển Quỹ ngày càng lớn hơn.


Điều 3. Hình thức xây dựng Quỹ:

Quỹ được xây dựng từ các nguồn sau:

1. Đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân;

2. Đóng góp hàng năm của cán bộ viên chức, HSSV Nhà trường;

3. Ủng hộ các hiện vật, phương tiện phục vụ cho việc học tập như sách vở, tài liệu, đồ dùng học tập ...;

4. Các nguồn khác(nếu có).


Điều 4: Tiếp nhận kinh phí xây dựng Quỹ

1. Các tổ chức, cá nhân gửi tiền đóng góp vào Quỹ có thể chuyển vào tài khoản của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung - số 102010000402851 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Hội An hoặc nộp tại phòng Tài chính - Kế toán. Phòng Tài chính - Kế toán chịu trách nhiệm mở sổ thu chi để theo dõi đầy đủ các hoạt động thu, chi của Quỹ.

2. Sau khi nhận được tiền đóng góp, phòng Tài chính - Kế toán xuất phiếu thu, ghi vào Sổ vàng khuyến học và gởi tiết kiệm.

3. Khi được ủng hộ bằng hiện vật, phòng Tài chính - Kế toán tiếp nhận, lưu giữ và ghi Sổ vàng khuyến học.


Điều 5: Đối tượng, tiêu chuẩn và mức cấp học bổng từ Quỹ

1. Đối tượng xét: HSSV các khóa đào tạo chính quy dài hạn đang học tại trường thuộc một trong các trường hợp sau:

- HSSV là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;

- HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế (gia đình thuộc diện hộ nghèo, thiên tai, hỏa hoạn v.v…).

Việc xác nhận HSSV thuộc các đối tượng theo quy định như HSSV được xét hưởng trợ cấp xã hội.

2. Tiêu chuẩn được xét cấp học bổng:

HSSV thuộc đối tượng trên có kết quả học tập năm học từ loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên thì được đưa vào diện xét cấp học bổng.

3. Mức học bổng được trao có giá trị không quá 3 triệu đồng/HSSV/lần. Mỗi HSSV có thể được trao học bổng nhiều lần trong suốt khóa học.


Điều 6. Sử dụng và bảo tồn Quỹ:

1. Cuối năm học, phòng Tài chính - Kế toán báo cáo Chủ tịch Hội đồng xét cấp học bổng khuyến học số tiền lãi ngân hàng của Quỹ.

2. Căn cứ số tiền lãi hàng năm, Hội đồng xét cấp học bổng khuyến học quyết định số tiền sẽ cấp nhưng không vượt quá số tiền lãi năm đó.

3. Hàng năm phòng Tài chính - Kế toán có trách nhiệm báo cáo tình hình thu, chi của Quỹ tại Hội nghị CBVC Trường.

        

        Điều 7. Thủ tục xét cấp học bổng khuyến học:

       1. Cuối năm học, Phòng Công tác HSSV căn cứ vào đơn xin cấp học bổng, kết quả học tập, rèn luyện của HSSV, đối chiếu với đối tượng, tiêu chuẩn để tổng hợp, đề xuất danh sách HSSV được đưa vào diện xét cấp học bổng khuyến học, báo cáo Hội đồng xét cấp học bổng khuyến học.

2. Hội đồng xét cấp học bổng khuyến học xét duyệt danh sách HSSV được cấp học bổng, mức học bổng và tổ chức phát học bổng cho HSSV.

3. Thành phần Hội đồng xét cấp học bổng khuyến học gồm:

- Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác HSSV – Chủ tịch Hội đồng;

- Trưởng phòng Công tác HSSV - Ủy viên thường trực;

- Trưởng phòng Đào tạo - Ủy viên;

- Trưởng phòng Tài chính - Kế toán - Ủy viên

- Chủ tịch Công đoàn - Ủy viên;

- Bí thư Đoàn trường - Ủy viên;


Điều 8- Điều khoản thi hành.

Các Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng, khoa, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, các đơn vị phản ảnh về Phòng Công tác HSSV để tổng hợp, đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.