Viết về Cao đẳng Điện lực miền Trung
   - Tác giả: Ngô Văn Tuấn