Bản sắc của văn hóa trường học - doanh nghiệp
   - Tác giả: Lê Thị Nhung