Bổ sung tên miền, Webmail, Nhập điểm tại nhà

Theo yêu cầu của Cục Công nghệ thông tin-Bộ giáo dục đào tạo,
Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung đã đăng ký bổ sung tên miền
cdmt.edu.vn (tên miền dùng cho cơ sở giáo dục) và đăng ký dịch vụ
mail theo tên miền cdmt.vn máy chủ Google.
Thông tin chi tiết như sau:

-Địa chỉ Website mới: http:www.cdmt.edu.vn(trang cdmt.vn vẫn tiếp tục hoạt động)

-Địa chỉ Webmail: http:mail.cdmt.vn (không có www)

     User name của các thành viên dùng tên miền cdmt.vn trước đây vẫn như   cũ, mật khẩu mới mặc định là “T1062010”. Các thành viên chưa có email của  trường vui lòng gửi email cá nhân về địa chỉ dangky@cdmt.vn để đăng ký.


-Địa chỉ Website các phòng khoa:

 • Khoa Khoa học cơ bản: http:khoacoban.cdmt.edu.vn

 • Khoa Cơ sở: http:khoaktcs.cdmt.edu.vn

 • Khoa điện: http:khoaktcs.cdmt.edu.vn

 • Khoa điện tử viễn thông: http:khoadtvt.cdmt.edu.vn

 • Khoa bồi dưỡng tại chức: http:khoataichuc.cdmt.edu.vn

 • Phòng đào tạo: http:phongdaotao.cdmt.edu.vn

 • Phòng tài chính kế toán: http:phongtckt.cdmt.edu.vn

 • Phòng tổng hợp: http:phongtonghop.cdmt.edu.vn

 • Phòng Quản lý khoa học: http:phongqlkh.cdmt.edu.vn

 • Phòng công tác học sinh sinh viên: http:phongcthssv.cdmt.edu.vn

-Nhập điểm từ xa

 • Để nhập điểm từ xa(tại nhà, hoặc bất cứ chổ nào có Internet) vui lòng đến Phòng đào tạo nhờ cô Lê Thị Kim Nhung hướng dẫn cài đặt.

(Các địa chỉ website phòng khoa được in nghiêng chưa có hiệu lực, đề nghị
Khoa khoa học Cơ bản kích hoạt các địa chỉ này)./.


Phong QLKH

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế
Email:
nckh@cdmt.vn
Lượt truy cập: 176656