Nộp đề cương đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2010-2011

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC

MIỀN TRUNG

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 1167/TB-CĐMT-QLKH

                   Quảng Nam, ngày 21 tháng 10 năm 2010

 

THÔNG BÁO

V/V ĐĂNG KÝ VÀ NỘP ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2010-2011

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

 

Thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học hàng năm của Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung. Hội đồng Khoa học & Đào tạo Nhà trường sẽ tổ chức tuyển chọn đề tài Nghiên cứu khoa học của năm học 2010-2011 trong khoảng thời gian từ  ngày 8 đến ngày 12 tháng 11 năm 2010.

Nhà trường đề nghị các Đơn vị nộp Danh sách đăng ký và Bảng thuyết minh (theo mẫu) về Phòng Quản lý khoa học trước ngày 5 tháng 11 năm 2010.

Các chủ nhiệm đề tài gửi file thuyết minh đến địa chỉ email nckh@cdmt.vn

Nhận được thông báo này đề nghị các Đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

Phong QLKH
Tin mới nhất
Tin đọc nhiều nhất


Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế
Email:
nckh@cdmt.vn
Lượt truy cập: 176614