Giới thiệu

 I-Chức năng   

 

 Là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý công tác tài chính kế toán của Trường, theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thu chi, sử dụng tài chính, kế hoạch tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan đến công tác tài chính trong toàn Trường

II- Nhiệm vụ 

Căn cứ vào nhiệm vụ của nhà trường lập kế hoạch dự toán tài chính quý, năm theo qui định của Nhà nước và của EVN, thực hiện và hướng dẫn việc phân phối sử dụng chung cho toàn Trường, trình Hiệu trưởng quyết định. 
 • Quản lý, tổ chức thu, chi các nguồn vốn, kinh phí trong và ngoài ngân sách theo qui định.
 • Xây dựng kế hoạch phân bổ chi tiêu hợp lý đúng pháp luật đáp ứng các yêu cầu cho đào tạo kết hợp với sản xuất và các hoạt động khác trong nhà trường.
 • Xây dựng các quy định nội bộ về cấp, phát, chi tiêu, sử dụng các nguồn vốn và kinh phí đảm bảo các nguyên tắc tài chính - kế toán, giám sát mọi hoạt động tài chính trong phạm vi nhà trường.
 • Xây dựng hệ thống kế toán trong đơn vị, thực hiện các công việc chuyên môn thuộc chuyên ngành theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và cấp trên đúng với quy định của pháp luật.
 • Tổ chức hạch toán kế toán chi phí những hoạt động đào tạo kết hợp với sản xuất, dịch vụ trong nhà trường.
 • Thực hiện các báo cáo kế toán, thanh quyết toán việc sử dụng vốn hàng quý, năm trình Hiệu trưởng để báo cáo cấp trên theo yêu cầu đột xuất và định kỳ. Kịp thời phát hiện những sai trái trong phạm vi kế hoạch tài chính báo cáo Hiệu trưởng xử lý.
 • Phối hợp với các đơn vị phòng, khoa thực hiện thanh quyết toán kịp thời các khoản chi tiêu mọi hoạt động của Trường;
 • Đảm bảo việc cấp phát lương, thưởng cho CBVC và học bổng của học sinh đúng kỳ hạn, đúng chế độ quy định.
 • Tổ chức thu học phí, thu tiền ở KNT và các khoản thu khác.
 • Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê đánh giá vật tư, tài sản tiền vốn theo quy định. Thực hiện chế độ khấu hao trang thiết bị vật tư theo quy định của cấp trên. Đề xuất việc thanh lý, xử lý tài sản vật tư hư hỏng hoặc không dùng đến để bảo đảm tận dụng và tiết kiệm trong sử dụng.
 • Lập kế hoạch và thực hiện việc mua sắm, cấp phát các loại văn phòng phẩm phục vụ các hoạt động của Trường theo kế hoạch được duyệt.
 • Là thường trực Hội đồng kiểm kê, thanh lý vật tư tài sản.
 • Quản lý, lưu trữ các hồ sơ, sổ sách, chứng từ về thu chi của Trường.
 • Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng giao.
chung

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Phòng Tài chính kế toán
Email:
phongtckt@cdmt.vn
Lượt truy cập: 49584