Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Tin tức


Chi bộ Khoa kỹ thuật cơ sở CPCCEPC tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện công văn số 616-CV/ĐU ngày 16/3/2022 của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung về kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 và công văn số 149-CV/ĐU ngày 05/4/20122 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, sáng ngày 26/7/2022 chi bộ Khoa kỹ thuật cơ sở tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, tại trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung.

Ông Trần Đình Sơn – Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 điều hành Đại hội

Đại hội chi bộ lần này có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội cũng đã bầu ông Trần Đình Sơn làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Chi bộ biểu quyết bầu chủ tịch đại hội và thư ký đại hội