Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


 
THÔNG BÁO
"V/v điều chỉnh phòng học các lớp K6CN1,2, K3ĐHL1,2"
 

     Phòng Đào tạo thông báo cho các lớp K6CN1,2, K3ĐHL1,2 bắt đầu từ ngày 20/02/2012 chuyển sang học tại các phòng như sau:
 

Thời gian

K6CN2

K6CN1

K3ĐHL1

K3ĐHL2

20/02-23/02

C-301-G2

S-202-G2

C-202-G3

S-101-G3

24/02-29/02

C-202-G2

S-302-G2

C-102-G3

S-202-G3

01/03-06/03

C-302-G2

S-203-G2

C-102-G3

S-202-G3

07/03-12/03

C-203-G2

S-204-G2

C-301-G3

S-102-G3

13/03-17/03

C-201-G2

S-204-G2

C-301-G3

S-102-G3

19/03-23/03

C-204-G2

S-202-G2

C-201-G3

S-301-G3

24/03-29/03

C-202-G2

S-301-G2

C-201-G3

S-301-G3

30/03-06/04

C-301-G2

S-203-G2

C-101-G3

S-201-G3

07/04-12/04

C-203-G2

S-302-G2

C-101-G3

S-201-G3

13/04-18/04

C-302-G2

S-201-G2

C-202-G3

S-101-G3

19/04-24/04

 

 

C-202-G3

S-101-G3

 

     Đề nghị các Khoa giáo viên và các lớp HSSV lưu ý triển khai thực hiện.