Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báoQUYẾT ĐỊNH
V/v Công nhận tốt nghiệp lần 2 cho sinh viên khóa K5C, K2CHL


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ quyết định số 3017/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v thành lập Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung trên cơ sở Trường Trung học Điện 3 trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Ban hành Quy chế đào tạo Cao đẳng chính quy;

Căn cứ quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng xét tốt nghiệp lần 2 khoá K5C, K2CHL, K18T, K17T, K1CnC, K22Tn, K23Tn, K24Tn ngày 08/3/2012;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận và cấp Bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy cho 34 sinh viên khoá K5C (2008-2011) và 01 sinh viên khóa K2CHL (2009-2011) (có danh sách kèm theo), cụ thể như sau:

-Loại Trung bình khá: 15 sinh viên

-Loại Trung bình: 20 sinh viên

Điều 2: Các ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác HS-SV, Trưởng phòng Tài chính-kế toán và những sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG
đã ký

Nguyễn Xuân Bản


DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện - Khóa học: 2008-2011

(Kèm theo QĐ số /QĐ-CĐMT ngày /3/2012)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Xếp loại tốt nghiệp

Lớp

1.

Huỳnh Tuấn

Anh

19/04/1990

Quảng Nam

Nam

Trung bình

K5CH1

2.

Vương Văn

Quốc

02/07/1990

Quảng Nam

Nam

Trung bình

K5CH1

3.

Đinh Thanh

Sang

18/09/1990

Quảng Nam

Nam

Trung bình

K5CH1

4.

Phan Quang Tấn

06/01/1989

Quảng Nam

Nam

Trung bình khá

K5CH1

5.

Lê Văn

Hiệu

15/07/1990

Quảng Nam

Nam

Trung bình khá

K5CH2

6.

Nguyễn Văn

Hoàng

22/02/1990

Quảng Nam

Nam

Trung bình

K5CH2

7.

Phan

Lại

07/06/1990

Quảng Trị

Nam

Trung bình khá

K5CH2

8.

Bùi Văn

Mỹ

13/11/1989

Quảng Nam

Nam

Trung bình khá

K5CH2

9.

Nguyễn Thanh

Sơn

11/07/1989

Quảng Nam

Nam

Trung bình

K5CH2

10.

Lê Hồng

Thạch

10/02/1987

Quảng Nam

Nam

Trung bình

K5CH2

11.

Võ Minh

Tín

26/07/1990

Quảng Nam

Nam

Trung bình

K5CH2

12.

Lê Thanh

Dũng

08/05/1990

Quảng Binh

Nam

Trung bình

K5CH3

13.

Đoàn Thanh

Phòng

15/03/1989

Quảng Ngãi

Nam

Trung bình khá

K5CH3

14.

Nguyễn Đức

Sang

20/08/1989

Quảng Bình

Nam

Trung bình khá

K5CH3

15.

Trương Quang

Thịnh

06/08/1988

Quảng Ngãi

Nam

Trung bình

K5CH3

16.

Vinh

25/04/1990

Quảng Nam

Nam

Trung bình khá

K5CH3

17.

Nguyễn Trung

Hải

06/11/1989

Quảng Trị

Nam

Trung bình

K5CH4

18.

Trần Minh

Khoa

05/03/1990

Quảng Nam

Nam

Trung bình

K5CH4

19.

Trần Văn

Sơn

12/03/1990

Quảng Nam

Nam

Trung bình

K5CH4

20.

Trần Văn

Tâm

02/10/1990

Quảng Nam

Nam

Trung bình

K5CH4

21.

Võ Anh

Tuấn

25/09/1989

Quảng Nam

Nam

Trung bình khá

K5CH4

22.

Trần Phước

15/11/1990

Quảng Nam

Nam

Trung bình khá

K5CH4

23.

Võ Hưng

Thịnh

10/02/1989

Bình Định

Nam

Trung bình

K5CH4

24.

Trương Hữu

Trí

06/09/1988

Quảng Trị

Nam

Trung bình

K5CH5

25.

Nguyễn

Hưng

15/01/1990

Quảng Nam

Nam

Trung bình

K5CH6

26.

Nguyễn Xuân

Hiền

14/06/1989

Quảng Ngãi

Nam

Trung bình

K5CH6

27.

Lê Trung

Hiếu

04/06/1990

Quảng Bình

Nam

Trung bình

K5CH6

28.

Lê Văn

Linh

16/11/1990

Quảng Bình

Nam

Trung bình khá

K5CH6

29.

Nguyễn Minh

Mẫn

10/10/1990

Quảng Nam

Nam

Trung bình khá

K5CH6

30.

Châu Minh

Chánh

20/02/1990

Phú Yên

Nam

Trung bình khá

K5CH7

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Tin học ứng dụng - Khóa học: 2008-2011

(Kèm theo QĐ số /QĐ-CĐMT ngày /3/2012)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Xếp loại tốt nghiệp

Lớp

1.

Lê Minh

Tuấn

04/02/1989

Đăk Lăk

Nam

Trung bình khá

K5CT

2.

Ngô Mẫn

Thuận

15/03/1990

Quảng Nam

Nam

Trung bình

K5CT

3.

Bùi Phước

29/08/1989

Quảng Nam

Nam

Trung bình khá

K5CT


DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Kế toán - Khóa học: 2008-2011

(Kèm theo QĐ số /QĐ-CĐMT ngày /3/2012)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Xếp loại tốt nghiệp

Lớp

1.

Nguyễn Thị Ngọc

Điệp

20/04/1990

Quảng Ngãi

Nữ

Trung bình khá

K5CK

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện - Khóa học: 2009-2011

(Kèm theo QĐ số /QĐ-CĐMT ngày /3/2012)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Xếp loại tốt nghiệp

Lớp

1.

Nguyễn Đức

Nguyên

08/09/1989

Khánh Hoà

Nam

Trung bình

K2CHL1