Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


QUYẾT ĐỊNH
Về việc Giao nhiệm vụ giảng viên bàn giao, phụ trách theo dõi sinh viên
khoá K3CHL, CVL thực tập tốt nghiệp


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG


     - Căn cứ quyết định số 3017/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung trên cơ sở Trường Trung học Điện 3;

     - Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-EVN- HĐQT ngày 7/5/2007 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung;

     - Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1. Phân công giảng viên Trần Đình Dũng bàn giao sinh viên khoá K3CHL thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng. Thời gian bàn giao: 08h00 ngày 09/04/2012.

     Điều 2. Phân công các giảng viên (có danh sách kèm theo, tải file tại đây: K3CHL DANG KY GIAO VIEN THEO DOI THUC TAP.rar ) phụ trách theo dõi sinh viên khoá K3CHL,CVL thực tập tốt nghiệp. Thời gian thực tập: từ ngày 09/04/2012 đến 11/05/2012.

     Điều 3. Giảng viên bàn giao, phụ trách theo dõi sinh viên khoá K3CHL, CVL thực hiện theo quyết định số 708/QĐ-CĐĐLMT ngày 25/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của học sinh sinh viên.

     Điều 4. Các ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng Khoa Điện, Phó Trưởng khoa ĐTVT và các giảng viên có tên trong danh sách tại điều 1,2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.