Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báoQUYẾT ĐỊNH

V/v Công nhận danh sách dự thi tốt nghiệp khoá K3CHL,CVL

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 

          Căn cứ quyết định số 3017/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung trên cơ sở Trường Trung học Điện 3 trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

          Căn cứ quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Ban hành Quy chế đào tạo cao đẳng chính quy;

          Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng xét tư cách dự thi tốt nghiệp khoá K3CHL,CVL ngày 24/5/2012;

          Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1: Công nhận danh sách dự thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông, khóa học: 2010-2012 cho 106 sinh viên khoá K3CHL,CVL (có danh sách kèm theo) cụ thể như sau:

                   -Lớp K3CHL1:          29 sinh viên

                   -Lớp K3CHL2:          28 sinh viên 

                   -Lớp K3CHL3:          27 sinh viên 

                   -Lớp K3CVL:            22 sinh viên
          Điều 2: Các ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác học sinh-sinh viên và những sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

đã ký

Nguyễn Anh Tuyên

          Danh sách kèm theo quyết định: DS_du_thi_tot_nghiep_K3CHL_K3CVL.xls