Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Số:          /QĐ-CĐMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 


Quảng Nam, ngày      tháng 8 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

V/v Công nhận danh sách dự thi tốt nghiệp khoá K6C, K3CHL, K5C

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

 

          Căn cứ quyết định số 3017/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung trên cơ sở Trường Trung học Điện 3 trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

          Căn cứ quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy;

          Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng xét tư cách dự thi tốt nghiệp khoá K6C, K5C, K3CHL ngày 07/08/2012;

          Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1: Công nhận danh sách dự thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy cho 630 sinh viên khoá K6C (2009-2012), 03 sinh viên khóa K5C (2008-2011) và 22 sinh viên hệ Cao đẳng liên thông khóa K3CHL (2010-2012), (tải file danh sách tại đây: DS_duthi_TN_K6.xls) cụ thể như sau:

 

- Lớp K6CH1:

32 sinh viên

- Lớp K6CH12:

36 sinh viên

- Lớp K6CH2:

40 sinh viên

- Lớp K6CV1:

35 sinh viên

- Lớp K6CH3:

26 sinh viên

- Lớp K6CV2:

33 sinh viên

- Lớp K6CH4:

35 sinh viên

- Lớp K6CV3:

31 sinh viên

- Lớp K6CH5:

31 sinh viên

- Lớp K6CV4:

30 sinh viên

- Lớp K6CH6:

28 sinh viên

- Lớp K6CN1:

32 sinh viên

- Lớp K6CH7:

24 sinh viên

- Lớp K6CN2:

35 sinh viên

- Lớp K6CH8:

28 sinh viên

- Lớp K6CK:

41 sinh viên

- Lớp K6CH9:

34 sinh viên

- Lớp K6CT:

08 sinh viên

- Lớp K6CH10:

37 sinh viên

- Lớp K5CH:

03 sinh viên

- Lớp K6CH11:

34 sinh viên

- Lớp K3CHL:

22 sinh viên

                                               

                                                                                                                                   

          Điều 2: Các ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác học sinh-sinh viên và những sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

         

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

   Nguyễn Anh Tuyên