Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Số:          /QĐ-CĐMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 


Quảng Nam, ngày    tháng 8 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

V/v Công nhận danh sách dự thi tốt nghiệp khoá K19T, K18T, K23TnĐT

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

 

          Căn cứ quyết định số 3017/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung trên cơ sở Trường Trung học Điện 3 trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

          Căn cứ quyết định số 40/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo v/v Ban hành quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

          Căn cứ quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề chính quy;

          Theo biên bản cuộc họp Hội đồng xét tư cách dự thi tốt nghiệp khoá K19T, K18T và K23TnĐT ngày 09/8/2012;

          Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1: Công nhận danh sách dự thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp cho  265 học sinh khoá K19T (2010-2012), 06 học sinh khoá K18T (2009-2011) và 03 học sinh hệ Trung cấp nghề K23TnĐT (9/2009-4/2011) (tải file đính kèm: DS_duthi_TN_K19.xls) cụ thể như sau:

          Lớp K19TH1: 21 học sinh                          Lớp K19TH11: 18 học sinh

          Lớp K19TH2: 14 học sinh                          Lớp K19TH12: 14 học sinh

          Lớp K19TH3: 25 học sinh                          Lớp K19TV: 13 học sinh

          Lớp K19TH4: 19 học sinh                          Lớp K19TK: 10 học sinh

          Lớp K19TH5: 22 học sinh                          Lớp K18TH4: 02 học sinh

          Lớp K19TH6: 19 học sinh                          Lớp K18TH5: 01 học sinh     

          Lớp K19TH7: 28 học sinh                          Lớp K18TH6: 01 học sinh

          Lớp K19TH8: 19 học sinh                          Lớp K18TH9: 01 học sinh

          Lớp K19TH9: 22 học sinh                          Lớp K18TH10: 01 học sinh

          Lớp K19TH10: 21 học sinh                        Lớp K23TnĐT1: 03 học sinh

         

Điều 2: Các ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác học sinh – sinh viên và những học sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

           

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

   Nguyễn Anh Tuyên