Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


 

 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
ĐIỆN LỰC
MIỀN TRUNG
Số: 862/QĐ-CĐMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 21 tháng 8 năm 2012

 
QUYẾT ĐỊNH

V/v Công nhận tốt nghiệp cho sinh viên khóa K6C, K5C, K3CHL

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

 

          Căn cứ quyết định số 3017/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v thành lập Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung trên cơ sở Trường Trung học Điện 3 trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

          Căn cứ quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Ban hành Quy chế đào tạo Cao đẳng chính quy;

          Căn cứ quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

          Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng xét tốt nghiệp khoá K6C, K5C và K3CHL ngày 21/8/2012;

          Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1: Công nhận và cấp Bằng tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy cho 615 sinh viên khoá K6C (2009-2012), 02 sinh viên khoá K5C (2008-2011) và 22 sinh viên khóa K3CHL (2010-2012) (có danh sách kèm theo), cụ thể như sau:

 

          -Loại Giỏi:                     18 sinh viên

-Loại Khá:                     169 sinh viên       

-Loại Trung bình khá:    388 sinh viên

-Loại Trung bình:           64 sinh viên
            (tải danh sách đính kèm: QD_TOTNGHIEP_K6C_K5C_K3CHL.rar )         

 

          Điều 2: Các ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác HS-SV, Trưởng phòng Tài chính-kế toán và những sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

         

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Xuân Bản