Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Số:      /QĐ-CĐMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 


Quảng Nam, ngày     tháng 8  năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

V/v Công nhận tốt nghiệp khóa K19T

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

 

       Căn cứ quyết định số 3017/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v thành lập Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung trên cơ sở Trường Trung học Điện 3 trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

       Căn cứ quyết định số 40/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

       Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng xét tốt nghiệp khoá K19T, K18T, K23TnĐT ngày 28/8/2012;

       Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

       Điều 1: Công nhận và cấp Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cho 260 học sinh khoá K19T (2010-2012) và 04 học sinh khoá K18T (2009-2011), (có danh sách kèm theo) cụ thể như sau:

-Loại Giỏi:                      03 học sinh

-Loại Khá:                      62 học sinh

-Loại Trung bình khá:    191 học sinh

-Loại Trung bình:           08 học sinh
Tải file danh sách: QD TOT NGHIEP K19T,K18T.rar

       Điều 2: Các ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác HS-SV, Trưởng phòng Tài chính - kế toán và những học sinh có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

         

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Bản