Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Số:      /QĐ-CĐMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 


Quảng Nam, ngày     tháng 8  năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

V/v Công nhận tốt nghiệp cho học sinh khóa K23TnĐT

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

 

            Căn cứ quyết định số 3017/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v thành lập Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung trên cơ sở Trường Trung học Điện 3 trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

            Căn cứ quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy;

            Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng xét tốt nghiệp khoá K19T, K18T, K23TnĐT ngày 28/8/2012;     

            Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

  Điều 1: Công nhận và cấp Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề cho 03 học sinh khóa K23TnĐT (09/2009-04/2011) (có danh sách kèm theo) cụ thể:

                      -Loại Trung bình khá:    03 học sinh

 

  Điều 2: Các ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác HSSV, Trưởng phòng Tài chính - kế toán và những học sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

         

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Bản


 

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP NGHỀ

Lớp K23TnĐT1 - Khóa học: 09/2009-04/2011

 Nghề: Quản lý, sửa chữa đường dây và trạm

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-CĐMT ngày          /8/2012)

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

Xếp loại

1.                   

Trần Ngọc

Hiếu

18/02/1987

Nam

Thừa Thiên Huế

Trung bình khá

2.                   

Nguyễn Thế

Anh

27/06/1991

Nam

 Quảng Bình

Trung bình khá

3.                   

Phùng Văn

Vượng

24/05/1989

Nam

 Hà Nội

Trung bình khá