Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v tổ chức học lại học kỳ 2 năm học 2011-2012

Khóa K8CN, CQ, CK

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-CĐĐLMT ngày 01/9/2009 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc Ban hành quy định tổ chức học lần 2;

Căn cứ quyết định số 649/QĐ-CĐMT ngày 08/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thu lệ phí kiểm tra, thi lại, thi lại tốt nghiệp, học lại học phần, môn học đối với học sinh, sinh viên;

Trên cơ sở thống kê số lượng học sinh, sinh viên K8CN, CK, CQ thiếu điểm môn học Toán kinh tế thuộc học kỳ 2 (2011-2012). Nay phòng Đào tạo thông báo các sinh viên thiếu điểm trên đến phòng Tài Chính - Kế Toán để nộp học phí học lại. Đến hết ngày 28/9/2012 (thứ sáu) sinh viên nào chưa nộp lệ phí sẽ bị gạch tên khỏi danh sách học lại. Lịch học lại dự kiến bắt đầu học từ ngày 08/10/2012.

Đề nghị các HS-SV nghiêm túc thực hiện.

Mọi sự chậm trễ Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết ./.

DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI HỌC KỲ 2 (2011-2012)

KHÓA K8C, K7CH-V, K6CH, K20T, K19TH

I. KHÓA K8C:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1

Toán A2

30

45

Từ 20/9 đến 30/10/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

2

Nguyên lý Mac-Lênin 2

25

60

Từ 20/9 đến 12/11/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

3

Vẽ điện

36

45

Từ 20/9 đến 30/10/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

4

Tiếng anh 1

153

45

Từ 20/9 đến 30/10/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

5

Mạch điện

252

45

Từ 20/9 đến 30/10/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

6

Kỹ thuật điện tử

106

60

Từ 20/9 đến 12/11/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

7

Tin học

34

75

Từ 20/9 đến 25/11/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

8

Hóa

60

45

Từ 20/9 đến 30/10/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

9

98

60

Từ 20/9 đến 12/11/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

10

Máy điện 1

38

45

Từ 20/9 đến 30/10/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

II. KHÓA K7CH-V:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1

CSKTĐ 2

31

75

Từ 20/9 đến 25/11/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

2

Máy điện 2

25

60

Từ 20/9 đến 12/11/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

3

PĐNMĐ

85

75

Từ 20/9 đến 25/11/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

4

Chế độ quá độ

25

45

Từ 20/9 đến 30/10/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

5

Lưới 1

101

60

Từ 20/9 đến 12/11/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

6

PLC (CH+CV)

13+14

45

Từ 20/9 đến 30/10/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

7

Cơ sở truyền dẫn số

12

60

Từ 20/9 đến 12/11/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

III. KHÓA K6CH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1

CSKTĐ 2

32

75

Từ 20/9 đến 25/11/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

2

Lưới 1

68

60

Từ 20/9 đến 12/11/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

3

Lưới 2

47

45

Từ 20/9 đến 30/10/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

4

Bảo vệ rơle

36

75

Từ 20/9 đến 25/11/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

5

Đo lường

cảm biến

53

45

Từ 20/9 đến 30/10/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

6

Tự động hóa

62

45

Từ 20/9 đến 30/10/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

IV. KHÓA K20T:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1

Chính trị 2

52

45

Từ 20/9 đến 30/10/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

2

Anh văn 2

165

45

Từ 20/9 đến 30/10/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

3

Mạch điện 2

104

45

Từ 20/9 đến 30/10/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

4

PĐNMĐ 1

204

45

Từ 20/9 đến 30/10/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

5

Kỹ thuật

điện tử

155

45

Từ 20/9 đến 30/10/2012

Từ 13h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

6

Tin học

40

60

Từ 20/9 đến 12/11/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

7

Máy điện 1

130

60

Từ 20/9 đến 12/11/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

V. KHÓA K19TH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1

CSKTĐ 1

31

60

Từ 20/9 đến 12/11/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

2

CSKTĐ 2

87

45

Từ 20/9 đến 30/10/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

3

PĐNMĐ 1

44

45

Từ 20/9 đến 30/10/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

4

Kỹ thuật

điện tử

39

45

Từ 20/9 đến 30/10/2012

Từ 13h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

5

Đo lường

48

45

Từ 20/9 đến 30/10/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

6

KT cao áp

44

45

Từ 20/9 đến 30/10/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

7

PĐNMĐ 2

53

60

Từ 20/9 đến 12/11/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

8

Bảo vệ rơle

87

75

Từ 20/9 đến 25/11/2012

Từ 13h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

9

Kinh doanh điện năng

42

60

Từ 20/9 đến 12/11/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)