Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

LỚP Đ5LT-H7 (K3ĐHL1,2) HỆ ĐẠI HỌC (LIÊN THÔNG)


I. Phụ đạo kiến thức các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh:

1. Thời gian: 07 giờ 30 ngày 26/11/2012

2. Địa điểm: Phòng 402 G3

3. Tổ chức thực hiện: Khoa KHCB phân công giáo viên phụ đạo.

II. Phụ đạo phần kiến thức cơ sở ngành:

1. Thời gian: 07 giờ 30 ngày 28/11/2012

2. Địa điểm: Phòng 402 G3

3. Tổ chức thực hiện: Khoa KTCS phân công giáo viên phụ đạo.

III. Phụ đạo phần kiến thức chuyên môn:

1. Thời gian: 07 giờ 30 ngày 30/11/2012

2. Địa điểm: Phòng 402 G3

3. Tổ chức thực hiện: Khoa Điện phân công giáo viên phụ đạo.

IV. Thi tốt nghiệp phần các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh:

1. Thời gian: 07 giờ 30 ngày 11/12/2012

2. Địa điểm: 4 phòng G2

3. Hình thức thi: Tự luận

4. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

V. Thi tốt nghiệp phần kiến thức cơ sở ngành:

1. Thời gian: 13 giờ 30 ngày 11/12/2012

2. Địa điểm: 2 phòng G2

3. Hình thức thi: Vấn đáp

4. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

VI. Thi tốt nghiệp phần kiến thức chuyên môn:

1. Thời gian: 07 giờ 30 ngày 12/12/2012

2. Địa điểm: 2 phòng G2

3. Hình thức thi: Vấn đáp

4. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.


VII. Thi Thực hành tổng hợp:

1. Thời gian: 07 giờ 30 ngày 13/12/2012

2. Địa điểm: Phòng thực tập vận hành hệ thống điện, phòng thực tập vận hành nhà máy thuỷ điện.

3. Hình thức thi: Thực hành

4. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

VIII. Bế giảng khoá học:

Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể sau.

Ghi chú:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh viên dự thi tốt nghiệp, đề nghị các khoa giáo viên thông báo đề cương ôn thi các môn thi tốt nghiệp cho lớp Đ5LT-H7 (K3ĐHL1,2), gửi câu hỏi ôn tập về Phòng Đào tạo trước ngày 15/11/2012.

Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Đ5LT-H7 (K3ĐHL1,2) hệ Đại học (liên thông), đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.