Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


LỊCH THI HỌC KỲ 2 (2012-2013)

LỚP K4CHL1,2; K4CVL

I. THI LẦN 1:

Lớp K4CHL1,2:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Môi trường

06h30

29/10/2012

4 phòng G2

Tự luận

Tiếng Anh CN

06h30

01/11/2012

4 phòng G2

Tự luận

Toán cao cấp A2

18h30

04/11/2012

4 phòng G2

Tự luận

PLC

18h30

07/11/2012

4 phòng G2

Tự luận

Vi mạch số

18h30

10/11/2012

4 phòng G2

Tự luận

Máy điện

18h30

13/11/2012

4 phòng G2

Tự luận

Mạch điện

18h30

16/11/2012

4 phòng G2

Tự luận (BT)

06h30

19/11/2012

2 phòng G2

Vấn đáp (LT)

Thiết bị điện

06h30

23/11/2012

2 phòng G2

Vấn đáp

Lớp K4CVL:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Môi trường

06h30

29/10/2012

1 phòng G2

Tự luận

Tiếng Anh CN

06h30

01/11/2012

1 phòng G2

Tự luận

Toán cao cấp A2

18h30

04/11/2012

1 phòng G2

Tự luận

Quản trị doanh nghiệp

18h30

07/11/2012

1 phòng G2

Tự luận

Lý thuyết mạch 2

18h30

10/11/2012

1 phòng G2

Tự luận

Hệ thống viễn thông

18h30

13/11/2012

1 phòng G2

Tự luận

Vi mạch tương tự, số

18h30

16/11/2012

1 phòng G2

Tự luận

ĐA Điện tử công suất

13h30

23/11/2012

1 phòng G2

Vấn đáp


II. THI LẦN 2:

Lớp K4CHL1,2:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Môi trường

18h30

10/12/2012

1 phòng G2

Tự luận

Tiếng Anh CN

18h30

12/12/2012

1 phòng G2

Tự luận

Toán cao cấp A2

18h30

14/12/2012

1 phòng G2

Tự luận

PLC

18h30

16/12/2012

1 phòng G2

Tự luận

Vi mạch số

18h30

18/12/2012

1 phòng G2

Tự luận

Máy điện

18h30

20/12/2012

1 phòng G2

Tự luận

Mạch điện

18h30

22/12/2012

1 phòng G2

Tự luận (BT)

06h30

24/12/2012

1 phòng G2

Vấn đáp (LT)

Thiết bị điện

06h30

26/12/2012

1 phòng G2

Vấn đáp

Lớp K4CVL:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Môi trường

18h30

10/12/2012

1 phòng G2

Tự luận

Tiếng Anh CN

18h30

12/12/2012

1 phòng G2

Tự luận

Toán cao cấp A2

18h30

14/12/2012

1 phòng G2

Tự luận

Quản trị doanh nghiệp

18h30

16/12/2012

1 phòng G2

Tự luận

Lý thuyết mạch 2

18h30

18/12/2012

1 phòng G2

Tự luận

Hệ thống viễn thông

18h30

20/12/2012

1 phòng G2

Tự luận

Vi mạch tương tự, số

18h30

22/12/2012

1 phòng G2

Tự luận

ĐA Điện tử công suất

06h30

24/12/2012

1 phòng G2

Vấn đáp