Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

KHOÁ K2CnC, K23TnĐT (LẦN 2) HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ, TRUNG CẤP NGHỀ

I. Hướng dẫn nội qui thi tốt nghiệp:

1. Thời gian: 09h00 ngày 28/01/2013

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Tổ chức thực hiện: P2 tập trung học sinh và phổ biến nội qui.

II. Thi tốt nghiệp môn Chính trị:

1. Thời gian: 18h30 ngày 29/01/2013

2. Địa điểm: 1 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp môn Chính trị.

VIII. Thi tốt nghiệp phần Thực hành nghề:

1. Thời gian: 06 giờ 30 ngày 02/2/2013

2. Địa điểm: Tại các xưởng: TT lắp đặt điện, TT quấn dây, TT PLC, TN thiết bị điện.

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần kiến thức, kỹ năng nghề.

III. Thi tốt nghiệp phần Lý thuyết nghề:

1. Thời gian: 06 giờ 30 ngày 03/02/2013

2. Địa điểm: 1 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần kiến thức, kỹ năng nghề.

Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp khoá K2CnC, K23TnĐT (lần 2) hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.