Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

KHOÁ K6C, K5C, K3CHL,CVL (LẦN 2) HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

I. Hướng dẫn nội qui thi tốt nghiệp:

1. Thời gian: 09h00 ngày 28/01/2013

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Tổ chức thực hiện: P2 tập trung học sinh và phổ biến nội qui.

II. Thi tốt nghiệp phần các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh:

1. Thời gian: 18h30 ngày 29/01/2013

2. Địa điểm: 1 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

III. Thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

1. Thời gian: 06 giờ 30 ngày 02/02/2013

2. Địa điểm: 6 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.