Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Về việc điều chỉnh lịch thực tập lớp K4ĐHL, VHNMTĐ Tả Trạch"

Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thực tập của các lớp K4ĐHL, VHNMTĐ Tả Trạch như sau:

Môn

Lớp

Lịch theo TKB cũ

Lịch điều chỉnh

Chuyên đề (Khoa Điện)

K4ĐHL

20/05-24/05

06/05-10/05

TT VH NMTĐ

K4ĐHL

06/05-10/05

13/05-17/05

13/05-17/05

20/05-24/05

TT trạm biến áp (Thầy Duy)

Tả Trạch

14/01-18/01

04/03-08/03

TT VH hệ thống thuỷ lực (Thầy Thanh Bình)

Tả Trạch

21/01-25/01

11/03-15/03

TT vận hành NMTĐ (Thầy Duy Linh)

Tả Trạch

04/03-08/03

11/03-15/03

14/01-18/01

21/01-25/01

Đề nghị các Khoa giáo viên có liên quan và các lớp HSSV lưu ý triển khai thực hiện.