Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Về việc điều chỉnh lịch thực tập lớp K7CH2,3,6,7,8; K9CH1,2; K20TH9,10"


Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thực tập của các lớp K7CH2,3,6,7,8; K9CH1,2; K20TH9,10 như sau:

Môn

Lớp

Lịch theo TKB cũ

Lịch điều chỉnh

TT VH hệ thống điện (Thầy Sinh)

K7CH2

28/01-01/02

25/03-29/03

K7CH3

25/02-01/03

18/03-22/03

TT VH hệ thống điện (Thầy D.Linh)

K7CH6

15/04-20/04

22/04-26/04

K7CH7

22/04-26/04

06/05-10/05

K7CH8

06/05-10/05

15/04-20/04

TT lưới (Thầy Sinh+Đ.Dũng)

K9CH1

18/03-22/03

28/01-01/02

K9CH2

25/03-29/03

25/02-01/03

TT quấn dây (Thầy Đ.Dũng)

K20TH9

28/01-01/02

04/03-08/03

K20TH10

25/02-01/03

11/03-15/03


Đề nghị các Khoa giáo viên có liên quan và các lớp HSSV lưu ý triển khai thực hiện.