Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Nhà trường thông báo cho tất cả HSSV thời gian cấp phát Chứng chỉ Ngoại ngữ B, Tin học B và Giấy chứng nhận các khóa đào tạo ngắn hạn cụ thể như sau:

Ngày

Thời gian

Lớp

05/03/2013

08h00 đến 11h00

Các lớp K7CH1, 3, 5, 7

14h00 đến 16h00

Các lớp K7CH2, 4, 6, 8

06/03/2013

08h00 đến 11h00

Các lớp K7CV1,K7CN,K7CQ

14h00 đến 16h00

Các lớp K7CV2, K7CK, K7CT

07/03/2013

08h00 đến 11h00

Các lớp K8CH2, 4, 6, 8

14h00 đến 16h00

Các lớp K8CH1, 3, 5, 7

08/03/2013

08h00 đến 11h00

Các lớp K8CH10,12, K8CV2,K8CK

14h00 đến 16h00

Các lớp K8CH11,13, K8CN, K8CQ

12/03/2013

08h00 đến 11h00

Các lớp K9CH1, 3, 5, 7

14h00 đến 16h00

Các lớp K9CH2, 4, 6, 8

13/03/2013

08h00 đến 11h00

Các lớp K9CH9,11,

14h00 đến 16h00

Các lớp K9CH10, 12,

14/03/2013

08h00 đến 11h00

Các lớp K9CH13,15

14h00 đến 16h00

Các lớp K9CH14,16

19/03/2013

08h00 đến 11h00

Các lớp K9CK,CN,CQ; K9CV

14h00 đến 16h00

Các lớp K20TH1, 3, 5

20/03/2013

08h00 đến 11h00

Các lớp K20TH2, 4, 6

14h00 đến 16h00

Các lớp K20TH7, 9, K20TK

21/03/2013

08h00 đến 11h00

Các lớp K20TH 8,10,K20TV

14h00 đến 16h00

Các lớp K21TH2, 4

22/03/2013

08h00 đến 11h00

Các lớp K21TH1, 3

14h00 đến 16h00

Các lớp K21TH6, 8

26/03/2013

08h00 đến 11h00

Các lớp K21TH5, 7, K3VH

27/03/2013

14h00 đến 16h00

Các lớp K4CHL1,2; K4CVL,K4ĐHL


Địa điểm: tại phòng Tổng hợp nhà trường (gặp Cô Phương), khi nhận chứng chỉ phải trình giấy CMND hoặc giấy phép lái xe (không được nhận thay).

Lưu ý: Đề nghị Lớp trưởng các lớp thông báo cụ thể cho HSSV lớp mình biết để tiến hành đến nhận đúng thời gian và địa điểm nêu trên. Nhà trường sẽ không giải quyết với các trường hợp chậm trễ.