Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"V/v phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp khóa K4ĐHL, K3CnĐT, K7C, K20T"


Để chuẩn bị cho đợt thực tập tốt nghiệp của khóa K4ĐHL, K3CnĐT, K7C, K20T đạt kết quả tốt, Phòng Đào tạo thông báo cho toàn thể học sinh sinh viên khoá K4ĐHL, K3CnĐT, K7C, K20T tập trung tại Hội trường giảng đường G1 để nghe phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp. Lịch tập trung như sau:

K20TH1-10: 18h00 ngày 19/03/2013

K7CH1-8: 18h00 ngày 20/03/2013

K7CV,CT,CK,CN,CQ;K20TV,TK;K4ĐHL; K3CnĐT: 19h00 ngày 20/03/2013

Đề nghị các học sinh sinh viên tập trung đông đủ và đúng giờ.