Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"V/v triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K4CHL,CVL"

Để chuẩn bị cho đợt thực tập của khoá K4CHL,CVL đạt kết quả tốt, Nhà trường thông báo cho các sinh viên (SV) khoá K4CHL,CVL một số nội dung liên quan đến đợt thực tập như sau:

1. Thời gian thực tập: Từ ngày 08/04/2013 đến 10/05/2013 (5 tuần)

2. Thời gian tập trung: 08h00 ngày 08/04/2013

3. Địa điểm tập trung:

- SV thực tập tại Công ty lưới điện Cao thế miền Trung: Tập trung tại các chi nhánh cao thế.

- SV tự liên hệ thực tập: Tập trung tại các địa điểm SV đã liên hệ.

4. Trang phục, nội qui:

- Mỗi sinh viên chuẩn bị trang phục ở xưởng thực tập của Trường, bảng tên, giấy bút phục vụ cho quá trình thực tập, viết báo cáo.

- Thực hiện nghiêm túc nội quy, kỷ luật, an toàn lao động tại đơn vị sản xuất.

5. Báo cáo thực tập:

Thực hiện theo quyết định số 708/QĐ-CĐĐLMT ngày 25/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của học sinh sinh viên (có trên Website của Nhà trường: www.cdmt.vn).

6. Thời gian tập trung về Trường:

- 10h00 ngày 13/05/2013, tất cả sinh viên có mặt tại Hội trường giảng đường G1 để nghe phổ biến kế hoạch thi tốt nghiệp.

Trên đây là kế hoạch thực tập tốt nghiệp của khoá K4CHL,CVL đề nghị các đơn vị liên quan và SV khoá K4CHL,CVL triển khai thực hiện./.