Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Các môn thi tốt nghiệp khoá K4CHL,CVL"

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-CĐMT-P2 ngày 02/01/2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc cụ thể hoá quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 1376/QĐ-CĐMT ngày 19/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành quy định môn thi, hình thức thi;

Phòng Đào tạo thông báo các môn thi và hình thức thi của kỳ thi tốt nghiệp khoá K4CHL,CVL hệ Cao đẳng liên thông ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông như sau:

I- Thi tốt nghiệp phần kiến thức các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh:

Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông.

Môn thi: Chính trị 2 ĐVHT

Hình thức thi: Tự luận

II- Thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

1. Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Môn thi: - Thiết bị điện:              5 ĐVHT

             - Cung cấp điện:           2 ĐVHT

             - Vận hành TBĐ & HTĐ: 3 ĐVHT

Hình thức thi: Vấn đáp

2. Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Môn thi: - Lý thuyết mạch:             5 ĐVHT

             - Mạng thông tin di động: 5 ĐVHT

Hình thức thi: Vấn đáp

Để thuận lợi cho việc ôn thi tốt nghiệp, đề nghị các Khoa giáo viên cung cấp câu hỏi ôn tập các môn thi tốt nghiệp cho sinh viên trước ngày 05/04/2013.