Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC-LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

KHOÁ K7C HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Căn cứ quyết định số /QĐ-CĐMT ngày tháng 03 năm 2013 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp khoá K7C hệ Cao đẳng chính quy; nay Hội đồng lập kế hoạch thi tốt nghiệp các môn Khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh khoá K7C như sau:

I. Phụ đạo kiến thức các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh:

1. Thời gian: K7CH1-6: 07 giờ 30 ngày 05/05/2013

K7CH7,8, CV, CT, CK, CN, CQ: 13 giờ 30 ngày 05/05/2013

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa KHCB phân công giáo viên phụ đạo.

II. Thi các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (lần 1):

1. Thời gian: 18 giờ 30 ngày 12/05/2013

2. Địa điểm: 13 phòng G1, 12 phòng G2

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

III. Thi các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (lần 2):

1. Thời gian: 18 giờ 30 ngày 01/06/2013

2. Địa điểm: 02 phòng G2

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp phần các môn Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh khoá K7C hệ Cao đẳng chính quy, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.