Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


LỊCH THI KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 (HỌC LẠI)

I. THI, KIỂM TRA LẦN 1:

1. KHOÁ K20TH

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Đo lường điện

18h30

02/05/13

P. máy tính

Trắc nghiệm

KT cao áp

18h30

03/05/13

P. máy tính

Trắc nghiệm

PĐNMĐ2

07h00

04/05/13

03 phòng G1

Vấn đáp

2. KHÓA K21TH

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vật liệu điện

19h00

03/05/13

01 phòng G1

Tự luận

Anh văn 1

18h30

06/05/13

P. máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện

19h00

20/05/13

02 phòng G1

Tự luận

3. KHÓA K7CH

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vi mạch số

19h00

08/05/13

01 phòng G1

Tự luận

Lưới điện 2

07h00

04/05/13

01 phòng G1

Vấn đáp

Bảo vệ rơle

07h00

15/05/13

02 phòng G2

Vấn đáp

4. KHÓA K8CH,V

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tiếng anh 2 (CH+CV)

6h30

04/05/13

P. máy tính

Trắc nghiệm

Mạch 2

18h30

10/05/13

04 phòng G1

Tự luận (BT)

6h30

11/05/13

04 phòng G1

Vấn đáp (LT)

Thiết bị điện

6h30

12/05/13

03 phòng G1

Vấn đáp

Máy điện 2

14h00

04/05/13

P. máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện tử 2

6h30

05/05/13

01 phòng G1

Vấn đáp

5. KHÓA K9C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vật lý đại cương 1

7h00

05/05/13

P. máy tính

Trắc nghiệm

Toán A1

19h00

10/05/13

03 phòng G1

Tự luận

NL Mac-Lênin 1

19h00

09/05/13

01 phòng G1

Tự luận

Hóa ĐC

18h30

13/05/13

(K9CH1-5)

14/05/13

(K9CH6-10)

15/05/13

(K9CH11-16,V)

P. máy tính

Trắc nghiệm

Điện tử cơ bản

19h00

27/05/13

03 phòng G1

Tự luận

II. THI, KIỂM TRA LẦN 2:

1. KHOÁ K20TH

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Đo lường điện

18h30

09/05/13

P. máy tính

Trắc nghiệm

KT cao áp

18h30

10/05/13

P. máy tính

Trắc nghiệm

PĐNMĐ2

07h00

11/05/13

01 phòng G1

Vấn đáp

2. KHÓA K21TH

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vật liệu điện

19h00

10/05/13

01 phòng G1

Tự luận

Anh văn 1

18h30

11/05/13

P. máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện

19h00

27/05/13

02 phòng G1

Tự luận

3. KHÓA K7CH

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vi mạch số

19h00

14/05/13

01 phòng G1

Tự luận

Lưới điện 2

19h00

10/05/13

01 phòng G1

Vấn đáp

Bảo vệ rơle

07h00

22/05/13

01 phòng G2

Vấn đáp

4. KHÓA K8CH,V

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tiếng anh 2 (CH+CV)

18h30

12/05/13

P. máy tính

Trắc nghiệm

Mạch 2

18h30

17/05/13

02 phòng G1

Tự luận (BT)

6h30

18/05/13

02 phòng G1

Vấn đáp (LT)

Thiết bị điện

6h30

19/05/13

03 phòng G1

Vấn đáp

Máy điện 2

18h30

12/05/13

P. máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện tử 2

6h30

11/05/13

01 phòng G1

Vấn đáp

5. KHÓA K9C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vật lý đại cương 1

18h30

16/05/13

P. máy tính

Trắc nghiệm

Toán A1

19h00

17/05/13

01 phòng G1

Tự luận

NL Mac-Lênin 1

19h00

21/05/13

01 phòng G1

Tự luận

Hóa ĐC

18h30

27/05/13

(K9CH1-8)

28/05/13

(K9CH9-16,V)

P. máy tính

Trắc nghiệm

Điện tử cơ bản

19h00

03/06/13

03 phòng G1

Tự luận

Ghi chú:

- Các lớp học còn lại (các lớp có số lượng học sinh học lại ít) giáo viên giảng dạy chủ động cho học sinh thi sau khi đã hoàn thành khối lượng giảng dạy.