Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

KHOÁ K4CHL,CVL HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

Hướng dẫn nội qui thi tốt nghiệp:

1. Thời gian: 10 giờ 00 ngày 13/05/2013

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Tổ chức thực hiện: P2 thông báo cho sinh viên tập trung, chuẩn bị nội dung triển khai.

I. Thi phần Thực tập sản xuất:

1. Thời gian: 06 giờ 30 ngày 14/05/2013

2. Địa điểm: 2 phòng G2

3. Tổ chức thực hiện: Khoa Điện, ĐTVT phân công giáo viên coi thi.

II. Phụ đạo khối kiến thức các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh:

1. Thời gian: 18 giờ 30 ngày 15/05/2013

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa KHCB phân công giáo viên phụ đạo.

III. Thi tốt nghiệp khối kiến thức các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh:

1. Thời gian: 07 giờ 30 ngày 19/05/2013

2. Địa điểm: 05 phòng G2

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp khối kiến thức các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

IV. Phụ đạo phần kiến thức cơ sở ngành:

1. Thời gian: 07 giờ 30 ngày 21/05/2013

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa KTCS, ĐTVT phân công giáo viên phụ đạo.

V. Phụ đạo phần kiến thức chuyên môn:

1. Thời gian: 07 giờ 30 ngày 22/05/2013

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa KTCS, Khoa Điện, ĐTVT phân công giáo viên phụ đạo.

VI. Thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

1. Thời gian: 06 giờ 30 ngày 02/06/2013

2. Địa điểm: 02 phòng G2

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

VII. Bế giảng khoá học:

1. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 14/06/2013

2. Địa điểm: Hội trường G1.

3. Tổ chức thực hiện:

- P1 trang trí Hội trường, chuẩn bị âm thanh.

- P3 tập trung sinh viên, chọn sinh viên chuẩn bị bài phát biểu trong Lễ bế giảng.

- P2 chuẩn bị chương trình và tổ chức Lễ bế giảng.

Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp khoá K4CHL,CVL hệ Cao đẳng liên thông, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.